เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

SUMMER'S VACATION 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 11,900 บาท

| กรุงโซล | กรกฏาคม - สิงหาคม 2562 | สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY | เข้าชม 1,909 ครั้ง
พระราชวังเคียงบก วัดโชเกซา สวนน้ำกลางแจ้ง ที่ ONEMOUNT SNOW / WATER PARK N SEOUL TOWER
เดินเล่นในเมืองสีลูกกวาด LA PROVENCE สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ PAJU OUTLET

อัตราค่าบริการ

เดือน กรกฎาคม 2019

พีเรียดเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

02 – 06 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

03 – 07 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

04 – 08 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

05 – 09 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

06 – 10 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

07 – 11 กรกฎาคม

12,900.-

12,900.-

08 – 12 กรกฎาคม

12,900.-

12,900.-

09 – 13 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

10 – 14 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

11 – 15 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

12 – 16 กรกฎาคม

14,900.-

14,900.-

13 – 17 กรกฎาคม

14,900.-

14,900.-

14 – 18 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

15 – 19 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

16 – 20 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

17 – 21 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

18 – 22 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

19 – 23 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

20 – 24 กรกฎาคม

12,900.-

12,900.-

21 – 25 กรกฎาคม

12,900.-

12,900.-

22 – 26 กรกฎาคม

12,900.-

12,900.-

23 – 27 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

24 – 28 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

25 – 29 กรกฎาคม

14,900.-

14,900.-

26 – 30 กรกฎาคม

14,900.-

14,900.-

27 – 31 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

28 – 01 สิงหาคม

12,900.-

12,900.-

29 – 02 สิงหาคม

12,900.-

12,900.-

30 – 03 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

31 – 04 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

 

เดือน สิงหาคม 2019

พีเรียดเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

01 – 05 สิงหาคม

14,900.-

14,900.-

02 – 06 สิงหาคม

14,900.-

14,900.-

03 – 07 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

04 – 08 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

05 – 09 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

06 – 10 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

07 – 11 สิงหาคม

14,900.-

14,900.-

08 – 12 สิงหาคม

14,900.-

14,900.-

09 – 13 สิงหาคม

14,900.-

14,900.-

10 – 14 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

11 – 15 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

12 – 16 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

13 – 17 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

14 – 18 สิงหาคม

14,900.-

14,900.-

15 – 19 สิงหาคม

14,900.-

14,900.-

16 – 20 สิงหาคม

14,900.-

14,900.-

17 – 21 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

18 – 22 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

19 – 23 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

20 – 24 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

21 – 25 สิงหาคม

14,900.-

14,900.-

22 – 26 สิงหาคม

14,900.-

14,900.-

23 – 27 สิงหาคม

14,900.-

14,900.-

24 – 28 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

25 – 29 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

26 – 30 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

27 – 31 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

28 – 01 กันยายน

14,900.-

14,900.-

29 – 02 กันยายน

14,900.-

14,900.-

30 – 03 กันยายน

14,900.-

14,900.-

31 – 04 กันยายน

14,900.-

14,900.-

 

- หากท่านต้องการห้องสำหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ่

- หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน

- ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทั้งทริป