เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

QR211 SPECIAL ITALY SWITZERLAND FRANCE 9 วัน 6 คืนเริ่มต้น 49,900 บาท

| สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี-ฝรั่งเศส | กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 | สายการบิน QATAR AIRWAYS | เข้าชม 743 ครั้ง
นครวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ กรุงโรม โคลอสเซี่ยม ประตูชัยคอนสแตนติน
น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน ปิซ่า มหาวิหารฟลอเรนซ์ จัตุรัสชิกนอเรีย จัตุรัสกัมโป เดย์

อัตราค่าบริการ 

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี

(พักกับผู้ใหญ่ 2ท่านไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

20-28 ก.พ. 63

49,900

 

 

เด็กอายุ 0-2 ปี/Infant

15,000 บาท

 

 

 

12,500

27 ก.พ.- 06 มี.ค. 63

49,900

12,500

05-13 มี.ค. 63

49,900

12,500

12-20 มี.ค. 63

49,900

12,500

19-27 มี.ค. 63

49,900

12,500


- ค่าวีซ่าเชงเก้นและบริการท่านละ 4,000 บาท

ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน