เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

TG713 GRAND ITALY VATICAN ROME FLORENCE GENOA MILAN 7 วัน 4 คืนเริ่มต้น 39,900 บาท

| อิตาลี | สิงหาคม - ตุลาคม 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 104 ครั้ง
ชื่นชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ที่กรุงโรม
ชมความยิ่งใหญ่อลังการ1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม และหอเอนปิซ่า

อัตราค่าบริการ 

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

17 - 23 Aug 2019

45,900 39,900

45,900 39,900

45,900 39,900

22,950

12,500

26 Sep - 02 Oct 2019

45,900

45,900

45,900

22,950

12,500


- ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50 EURO ต่อทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน