เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

AZNRT05_TOKYO SAKURA FULL BLOOM 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 27,999 บาท

| โตเกียว | มีนาคม - เมษายน 2562 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 2,383 ครั้ง
นาริตะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ดิวตี้ฟรี

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

21 – 25 มีนาคม 2562

27,999

8,000

21,999

22 – 26 มีนาคม 2562

29,999

8,000

21,999

23 – 27 มีนาคม 2562

29,999

8,000

21,999

24 – 28 มีนาคม 2562

29,999

8,000

21,999

25 – 29 มีนาคม 2562

29,999

8,000

21,999

26 – 30 มีนาคม 2562

29,999

8,000

21,999

27 – 31 มีนาคม 2562

30,999

8,000

21,999

31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2562

29,999

8,000

21,999

01 – 05 เมษายน 2562

29,999

8,000

21,999

 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท **

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***