เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

EY98 ตามรอยละครลิขิตรัก THE CROWN PRINCESS 8 วัน 5 คืนเริ่มต้น 59,900 บาท

| 07 - 14 ธันวาคม 2561 | สายการบิน ETIHAD AIRWAYS | เข้าชม 847 ครั้ง
ชมเมือง ปราสาทโฮเฮนชวานเกา ฟุสเซ่น ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ เอททัล ฟุสเซ่น ลูเซิร์น
อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล อิสระช้อปปิ้งย่าน Chapel Bridge กรินเดอวาลด์ เลาเทอร์บรุนเนิน

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

07 - 14 Dec 2018

59,900

59,900

59,900

29,950

14,000

ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 45 EURO ต่อทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน