เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

JXW223 WINTER SNOW โตเกียว ฟูจิ สกี 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 23,888 บาท

| โตเกียว | กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 3,198 ครั้ง
อาบน้ำแร่ออนเซ็น ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ลานสกี Fujiten Snow Resort
ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ ชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่
1ใน3ของภูมิภาคคันโต ที่จ.ชิบะ ณ หมู่บ้านเยอรมัน

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

 พักเดี่ยวเพิ่ม /

เดินทางท่านเดียว

21-25กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

22-26กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

28กุมภาพันธ์-3มีนาคม

23,888

8,500

6-10มีนาคม 63

24,888

8,500

7-11มีนาคม 63

24,888

8,500

12-16มีนาคม 63

24,888

8,500

14-18มีนาคม 63

24,888

8,500

 

- ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทต่อทริป

- สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ