เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

JXW21 OSAKA AUTUMN SNOW NARA KYOTO KOBE 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 24,888 บาท

| โอซาก้า-นาโกย่า-ทาคายาม่า | 08 - 12 มีนาคม 2562 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 2,454 ครั้ง
นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชง ใส่ชุดกิโมโน โอซาก้า ชินไซบาชิ
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ราคา 2,800) โกเบ

อัตราค่าบริการ 

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

08 - 12 Mar 2019

24,888

24,888

24,888

7,000

8,500

  

ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ำใจจากท่าน