เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

JXW223 WINTER SNOW โตเกียว ฟูจิ สกี 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 22,888 บาท

| โตเกียว | ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 2,586 ครั้ง
อาบน้ำแร่ออนเซ็น ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ลานสกี Fujiten Snow Resort
ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ ชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่
1ใน3ของภูมิภาคคันโต ที่จ.ชิบะ ณ หมู่บ้านเยอรมัน

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี

(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

 พักเดี่ยวเพิ่ม /

เดินทางท่านเดียว

ที่นั่ง

หมายเหตุ

30พฤศจิกายน-4ธันวาคม

24,888

 

 

 

 

 

 

 

 

Infant 7,000 บาท

(อายุไม่เกิน 2 ปี)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infant 7,000 บาท

(อายุไม่เกิน 2 ปี)

 

8,500

34

 

1-5ธันวาคม 62

23,888

8,500

34

 

2-6ธันวาคม 62

23,888

8,500

34

 

3-7ธันวาคม 62

25,888

8,500

34

 

4-8ธันวาคม 62

25,888

8,500

34

 

5-9ธันวาคม 62

25,888

8,500

34

 

6-10ธันวาคม 62

25,888

8,500

34

 

7-11ธันวาคม 62

25,888

8,500

34

 

8-12ธันวาคม 62

23,888

8,500

34

 

9-13ธันวาคม 62

23,888

8,500

34

 

10-14ธันวาคม 62

24,888

8,500

34

 

11-15ธันวาคม 62

24,888

8,500

34

 

12-16ธันวาคม 62

24,888

8,500

34

 

13-17ธันวาคม 62

24,888

8,500

34

 

14-18ธันวาคม 62

24,888

8,500

34

 

15-19ธันวาคม 62

23,888

8,500

34

 

16-20ธันวาคม 62

23,888

8,500

34

 

17-21ธันวาคม 62

24,888

8,500

34

 

18-22ธันวาคม 62

24,888

8,500

34

 

19-23ธันวาคม 62

24,888

8,500

34

 

20-24ธันวาคม 62

24,888

8,500

34

 

21-25ธันวาคม 62

24,888

8,500

34

 

22-26ธันวาคม 62

26,888

8,500

34

 

23-27ธันวาคม 62

26,888

8,500

34

 

24-28ธันวาคม 62

26,888

8,500

34

 

25-29ธันวาคม 62

26,888

8,500

34

 

26-30ธันวาคม 62

29,888

8,500

34

 

27-31ธันวาคม 62

29,888

8,500

34

 

28ธันวาคม-1มกราคม

35,888

8,500

34

 

29ธันวาคม-2มกราคม

35,888

8,500

34

 

30ธันวาคม-3มกราคม

35,888

8,500

34

 

31ธันวาคม-4มกราคม

29,888

8,500

34

 

1-5มกราคม 63

27,888

8,500

34

 

2-6มกราคม 63

27,888

8,500

34

 

3-7มกราคม 63

25,888

8,500

34

 

4-8มกราคม 63

24,888

8,500

34

 

5-9มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

6-10มกราคม 63

22,888

8,500

34

 

7-11มกราคม 63

22,888

8,500

34

 

8-12มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

9-13มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

10-14 มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

11-15มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

12-16มกราคม 63

22,888

8,500

34

 

13-17มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

14-18มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

15-19มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

16-20 มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

17-21มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

18-22มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

19-23มกราคม 63

22,888

8,500

34

 

20-24 มกราคม 63

22,888

8,500

34

 

21-25มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

22-26มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

23-27มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

24-28มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

25-29มกราคม 63

23,888

8,500

34

 

26-30มกราคม 63

22,888

8,500

34

 

27-31มกราคม 63

22,888

8,500

34

 

28มกราคม-1กุมภาพันธ์

23,888

8,500

34

 

29มกราคม-2กุมภาพันธ์

23,888

8,500

34

 

30มกราคม-3กุมภาพันธ์

23,888

 

 

 

 

 

 

 

 

Infant 7,000 บาท

(อายุไม่เกิน 2 ปี)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infant 7,000 บาท

(อายุไม่เกิน 2 ปี)

 

8,500

34

 

31มกราคม-4กุมภาพันธ์

23,888

8,500

34

 

1-5กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

2-6กุมภาพันธ์ 63

22,888

8,500

34

 

3-7กุมภาพันธ์ 63

22,888

8,500

34

 

4-8กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

5-9กุมภาพันธ์ 63

24,888

8,500

34

 

6-10กุมภาพันธ์ 63

25,888

8,500

34

 

7-11กุมภาพันธ์ 63

25,888

8,500

34

 

8-12กุมภาพันธ์ 63

24,888

8,500

34

 

9-13กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

10-14กุมภาพัน์ 63

23,888

8,500

34

 

11-15กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

12-16กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

13-17 กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

14-18กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

15-19กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

16-20กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

17-21กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

18-22กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

19-23กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

20-24กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

21-25กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

22-26กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

23-27กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

24-28กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

25-29กุมภาพันธ์ 63

23,888

8,500

34

 

26กุมภาพันธ์-1มีนาคม

23,888

8,500

34

 

27กุมภาพันธ์-2มีนาคม

23,888

8,500

34

 

28กุมภาพันธ์-3มีนาคม

23,888

8,500

34

 

29กุมภาพันธ์-4มีนาคม

24,888

8,500

34

 

1-5มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

2-6มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

3-7มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

4-8มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

5-9มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

6-10มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

7-11มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

8-12มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

9-13มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

10-14มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

11-15มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

12-16มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

13-17มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

14-18มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

15-19มีนาคม 63

24,888

8,500

34

 

 

- ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทต่อทริป

- สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ