เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

(HG13) DELIGHT LTALY 8 วัน 5 คืนเริ่มต้น 40,900 บาท

| อิตาลี-ฝรั่งเศส | กรกฏาคม - ตุลาคม 2562 | สายการบิน EMIRATES AIRLINES | เข้าชม 1,764 ครั้ง
มิลาน เวนิส ชมหอเอนปิซ่า เลวานโต้ นั่งรถไฟชมหมู่บ้านชิงเคว เตรเร ฟลอเรนซ์ โรม เข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
พระราชวังดอดจ์ จัตุรัสเซนต์มาร์ค สะพานถอนหายใจ ปิซ่า หอเอนปิซ่า พราโต้ เลวานโต้ ชิงเคว

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

               ราคา

กรกฎาคม

25 ก.ค. – 1 ส.ค.2562

43,900

สิงหาคม

21-28 ส.ค.2562

43,900

กันยายน

13-20 ก.ย. 28 ก.ย. – 5 ต.ค.2562

40,900

ตุลาคม

 

12-19, 20-27 ต.ค.2562

40,900

 

- เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท

- ​​พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 10,000 ​บาท

 

 - ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ท่าน)

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)