เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

SOUTH ITALY 8 วัน 5 คืน GO3FCO-TG008เริ่มต้น 59,888 บาท

| มีนาคม 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 2,737 ครั้ง
กรุงโรม สเปอร์ลอนกา คาปัว เนเปิ้ล เกาะคาปรี ถ้ำบลูก็อตโต ซอร์เรนโต โพสิตาโน่ อมาลฟี่โคสท์
ซาเลอร์โน ปอมเปอี เมืองโบราณปอมเปอี กรุงโรม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน

 

 

                                                               กำหนดวันเดินทาง :    19-26 มี.ค. 61                

อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ

59,888.-

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

59,888.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

6,900.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

59,888.-

เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

59,888.-

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

37,888.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี

(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **