เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ICN29 KOREA CHERRY BLOSSOM 2019 6 วัน 3 คืนเริ่มต้น 18,999 บาท

| กรุงโซล | เมษายน 2562 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 2,180 ครั้ง
สะพานมาจังโฮจู เกาะนามิ ไร่สตรอเบอร์รี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ... ชมเทศกาลดอกทิวลิป เมืองโซล
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน

อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน

12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน

12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่ม

อัตรา

ห้องละ

ไม่ใช้ตั๋ว

เครื่องบิน

อัตรา

ท่านละ

 

02 – 07 เมษายน 2562

19,999

19,999

19,999

5,500

9,900

04 – 09 เมษายน 2562

19,999

19,999

19,999

5,500

9,900

06 – 11 เมษายน 2562

18,999

18,999

18,999

5,500

9,900

07 – 12 เมษายน 2562

18,999

18,999

18,999

5,500

9,900

15 – 20 เมษายน 2562

18,999

18,999

18,999

5,500

9,900

18 – 23 เมษายน 2562

18,999

18,999

18,999

5,500

9,900

19 – 24 เมษายน 2562

18,999

18,999

18,999

5,500

9,900

23 – 28 เมษายน 2562

18,999

18,999

18,999

5,500

9,900

24 – 29 เมษายน 2562

18,999

18,999

18,999

5,500

9,900

25 – 30 เมษายน 2562

18,999

18,999

18,999

5,500

9,900

27 เม.ย. – 2 พ.ค. 2562

19,999

19,999

19,999

5,500

9,900

 ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)

 

อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT)ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน