เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

FALL IN LOVE WITH RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน GQ3VKO-TK001เริ่มต้น 66,900 บาท

| 01 – 08 มิถุนายน 2563 | สายการบิน TURKISH AIRLINES | เข้าชม 70 ครั้ง
อิสตันบูล มอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ ซาร์กอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ พิพิธภัณฑ์อวกาศ
วิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน ละครสัตว์ นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก พระราชวังแคทเธอรีน

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

 [มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

[มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง7ปี

[ไม่มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 1-8 มิ.ย. 63

66,900

66,900

66,900

66,900

41,255

10,900

 

- ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (36 ดอลล่าร์สหรัฐ)

- ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ดอลล่าร์สหรัฐ)