เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

MONO ITALY 8 วัน 5 คืน GO3MXP-TG007เริ่มต้น 55,900 บาท

| กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 1,535 ครั้ง
เมสเตร้ เกาะเวนิส เมสเตร้ เวโรน่า ฟลอเรนซ์ จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย ปิซ่า เซียน่า โรม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม

กำหนดวันเดินทาง :    12-19 ก.พ., 26 ก.พ.-5 มี.ค. 62    ,  5-12 มี.ค., 25 มี.ค.-1 เม.ย. 62

อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ

55,900.-

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

55,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

5,500.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

55,900.-

เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

55,900.-

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

31,900.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี

(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **