เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

XW-B95 ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 12,888 บาท

| ปักกิ่ง | พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 2,122 ครั้ง
เทียนสิน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน กายกรรมปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)
พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก ช้อปปิ้งถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

08 - 11 Jun 2019

12,888

12,888

12,888

5,000

4,500

15 - 18 Jun 2019

12,888

12,888

12,888

5,000

4,500

20 - 23 Jun 2019

12,888

12,888

12,888

5,000

4,500

 

ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป 1,500 บาท/ท่าน สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทยเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น*

ค่าทิปไกด์และคนขับรถปักกิ่ง 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)