เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

XW-B94 ปักกิ่ง SNOW เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 13,888 บาท

| ปักกิ่ง | พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 1,901 ครั้ง
เทียนสิน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) Snow World ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก ตลาดรัสเซีย

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

04 - 07 Dec 2018

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

06 - 09 Dec 2018

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

20 - 23 Dec 2018

15,888

15,888

15,888

5,000

4,500

12 - 15 Jan 2019

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

17 - 20 Jan 2019

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

19 - 22 Jan 2019

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

24 - 27 Jan 2019

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

26 - 29 Jan 2019

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

21 - 24 Feb 2019

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

23 - 26 Feb 2019

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

28 Feb - 03 Mar 2019

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

02 - 05 Mar 2019

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

07 - 10 Mar 2019

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

09 - 12 Mar 2019

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

14 - 17 Mar 2019

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

16 - 19 Mar 2019

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

21 - 24 Mar 2019

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

23 - 26 Mar 2019

13,888

13,888

13,888

5,000

4,500

 

 

ค่าทิปไกด์และคนขับรถปักกิ่ง 200RMB(หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) / หรือให้มากเท่าที่ท่านประทับใจ