เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ICN30 KOREA PINK LOVER 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 34,900 บาท

| กรุงโซล | เมษายน 2562 | สายการบิน ASIANA AIRLINES | เข้าชม 839 ครั้ง
เมืองชุนชอน เกาะนามิ สะพานกระจกแก้ว SOYANGGANG SKYWALK THE GARDEN OF MORNING CALM
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน วัดชินฮึงซา ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล หมู่บ้านบุกชอนฮันอก หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ สวนสนุกล๊อตเต้

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน
อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่ม

อัตรา

ห้องละ

ไม่ใช้ตั๋ว

เครื่องบิน

อัตรา

ท่านละ

11 – 15 เมษายน 2562

35,900

35,900

35,900

6,500

10,900

13 – 17 เมษายน 2562

34,900

34,900

34,900

6,500

10,900

 ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)

ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน