เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

EURO 8.2 COOL SWITZERLAND 7 DAYเริ่มต้น 38,888 บาท

| ยุโรปตะวันตก | กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 763 ครั้ง
กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน เมืองเซอร์แมท เมืองมองเทรอ ถ่ายภาพความงาม
ของปราสาทซีลอน กลาเซีย เลอ ไดเบอเร็ต ชมเมืองเจนีวา เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น

 อัตราค่าบริการ

 

 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน**

 

- ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร

- ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,500 บาท (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ กรณี

ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)