เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

COOL SWITZERLAND 7 DAYเริ่มต้น 38,888 บาท

| สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส | กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 | สายการบิน EMIRATES AIRLINES | เข้าชม 694 ครั้ง
กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน เมืองเซอร์แมท เมืองมองเทรอ ถ่ายภาพความงาม
ของปราสาทซีลอน กลาเซีย เลอ ไดเบอเร็ต ชมเมืองเจนีวา เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น

                                                                                                      อัตราค่าบริการ

อัตราค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่

พักห้องคู่

เด็กต่ำกว่า 12

กับ 1 ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12

กับ 2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

12-18 ก.พ. / 15-21 ก.พ.

18-24 ก.พ. / 6-12 มี.ค.

38,888.-

8,500..-

 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน**

 

- ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร

- ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,500 บาท (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ กรณี

ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)