เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

จางเจียเจี้ย พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้าน 4 วัน 3 คืน GO1CSX-WE006เริ่มต้น 17,888 บาท

| ฉางซา-จางเจียเจี้ย | ตุลาคม - ธันวาคม 2561 | สายการบิน THAI SMILE | เข้าชม 658 ครั้ง
ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว
ถนนคนเดินซีปู้ ภาพวาดทราย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดถนนคนเดินหวงซิงลู่

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ 8-12 ปี(เสริมเตียง) ท่านละ

เด็กอายุ 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 04-07 ต.ค. 61

26,888.-

26,888.-

26,888.-

4,000.-

14,288.-

วันที่ 13-16 ต.ค. 61

23,888.-

23,888.-

23,888.-

4,000.-

11,288.-

วันที่ 21-24 ต.ค. 61

23,888.-

23,888.-

23,888.-

4,000.-

11,288.-

วันที่ 25-28 ต.ค. 61

17,888.-

17,888.-

17,888.-

4,000.-

9,488.-

วันที่ 22-25 พ.ย. 61

17,888.-

17,888.-

17,888.-

4,000.-

9,488.-

วันที่ 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 61

17,888.-

17,888.-

17,888.-

4,000.-

9,488.-

วันที่ 06-09 ธ.ค. 61

23,888.-

23,888.-

23,888.-

4,000.-

11,288.-

วันที่ 13-16 ธ.ค. 61

17,888.-

17,888.-

17,888.-

4,000.-

9,488.-

วันที่ 20-23 ธ.ค. 61

17,888.-

17,888.-

17,888.-

4,000.-

9,488.-

***ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท***

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 160 หยวน /ท่าน/ทริป

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

ประกาศ  :  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหูหนาน ได้มีการออกกฎระเบียบ กำหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริการ สิ่งของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบน้ำ รองเท้าแตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม

**ดังนั้นกรุณานำสิ่งของใช้เหล่านี้ติดตัวมาด้วยตัวเอง**

**หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้สิ่งของดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรมกำหนดไว้

(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ในห้องน้ำ แล้วคิดค่าบริการเมื่อท่านเช็คเอ้าท์ )