เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

2019 อัมสเตอร์ดัมครองเมือง ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน QE3CDG-Eเริ่มต้น 41,900 บาท

| เบเนลักซ์ | กันยายน - ตุลาคม 2562 | สายการบิน EMIRATES AIRLINES | เข้าชม 842 ครั้ง
ถ่ายรูปกับหอไอเฟล สัญลักษณ์คู่นครปารีส เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ ที่สวยงานและยิ่งใหญ่
เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ ชมกรุงลักเซมเบิร์ก เยี่ยมชมหมู่บ้านกังหันลม

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ 2 ปี

แต่ไม่ถึง 12 ปี

 [มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ 2 ปี

แต่ไม่ถึง 12 ปี

[มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ 2 ปี

แต่ไม่ถึง 7 ปี

[ไม่มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

4-10 มิ.ย. 62

41,900.-

41,900.-

41,900.-

41,900.-

23,900.-

6,500.-

24-30 ก.ย. 62

41,900.-

41,900.-

41,900.-

41,900.-

23,900.-

6,500.-

7-13 ต.ค. 62

41,900.-

41,900.-

41,900.-

41,900.-

23,900.-

6,500.-

14-20 ต.ค. 62

41,900.-

41,900.-

41,900.-

41,900.-

23,900.-

6,500.-

28 ต.ค.-03 พ.ย. 62

41,900.-

41,900.-

41,900.-

41,900.-

23,900.-

6,500.-

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

 

 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

 - ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)

ค่าทิปพนักงานขับรถ (14 ยูโร )

- ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย ( 21 ยูโร)