เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ทิเบต ดินแดนหลังคาโลก ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ 6 วัน 5 คืน GO1CTU-3U001เริ่มต้น 40,900 บาท

| กันยายน - ตุลาคม 2561 | สายการบิน SICHUAN AIRLINES | เข้าชม 741 ครั้ง
พระราชวับงโปตาลากง อารามโจคัง ตลาดบาร์ฆอร์ อารามเซรา ลาซา(นั่งรถไฟ) ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ
ร้านยางพารา ถนนโบราณจิ่งหลี่ พระราชวังโหลวปูหลินคา ร้านนวดฝ่าเท้า ถนนคนเดินซุนซีลู่

 

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8- 12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8- 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 07-12 ก.ย. 61

40,900.-

40,900.-

39,900.-

6,500.-

ไม่รับจอยแลนด์

วันที่ 17-22 ต.ค.  61

40,900.-

40,900.-

39,900.-

6,500.-

ไม่รับจอยแลนด์

วันที่ 19-24 ต.ค.  61

40,900.-

40,900.-

39,900.-

6,500.-

ไม่รับจอยแลนด์

***ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท***

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 180 หยวน /ท่าน/ทริป

*** หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ดุลพินิจ**

*** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า(ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านแช่เท้า), ไข่มุก, ร้านผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น