เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

GF01V - เที่ยวฟิน บาห์เรน จอร์แดน 7 วัน 5 คืนเริ่มต้น 46,991 บาท

| ตุลาคม - ธันวาคม 2562 | สายการบิน GULF AIR | เข้าชม 721 ครั้ง
บาห์เรน อัมมาน เมืองศิลปะมาดาบา ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เนโบ ปราสาทเครัค ป้อมโบราณยุคครูเสด เมืองอควาบา
ล่องเรือท้องกระจก ทะเลทรายวาดิรัม (นั่งรถจีปตะลุยทะเลทราย) เมืองเพตรา วิหารสลักเพตรา ช่องแคบชิคพิศวง

อัตราค่าบริการ

เที่ยวฟิน บาห์เรน จอร์แดน นครเพตรา ศิลาสีกุหลาบ

7 วัน 5 คืน โดย สายการบิน กัลฟ์ แอร์

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

เด็กอายุไม่เกิน

12 ปีเสริมเตียง

เด็กอายุไม่เกิน12ปี

ไม่เสริมเตียง

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน

พักเดี่ยว

17 – 22 ต.ค. 2562

46,991

46,991

46,991

ไม่มีบริการ

7,500

7 – 13 พ.ย. 2562

46,991

46,991

46,991

ไม่มีบริการ

7,500

5 – 10 ธ.ค. 2562

48,991

48,991

48,991

ไม่มีบริการ

9,500

12 – 17 ธ.ค. 2562

46,991

46,991

46,991

ไม่มีบริการ

7,500

 

 

 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและทิปคนขับรถ 68 USD /ทริป/ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป)