เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

FD101 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 15,888 บาท

| เมษายน 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 1,497 ครั้ง
ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้าขึ้นพระธาตุ)
หงสาวดี เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน ย่างกุ้ง สิเรียม

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

11 - 13 Apr 2019

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน, สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ