เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

FD101 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 12,888 บาท

| มกราคม - เมษายน 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 1,247 ครั้ง
ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิม ปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน(รวมกระเช้าขึ้นพระธาตุ)
หงสาวดี เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน ย่างกุ้ง สิเรียม

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

24 - 26 Jan 2019

13,888

13,888

13,888

5,000

3,500

07 - 09 Feb 2019

12,888

12,888

12,888

5,000

3,500

17 - 19 Feb 2019

14,888

14,888

14,888

5,000

3,500

14 - 16 Mar 2019

13,888

13,888

13,888

5,000

3,500

24 - 26 Mar 2019

13,888

13,888

13,888

5,000

3,500

07 - 09 Apr 2019

13,888

13,888

13,888

5,000

3,500

11 - 13 Apr 2019

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

14 - 16 Apr 2019

18,888

18,888

18,888

5,000

3,500

 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน, สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ