เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

CZBRU03_FLOWER BLOOMING BENELUX 7 วัน 4 คืนเริ่มต้น 52,999 บาท

| เบเนลักซ์ | พฤษภาคม 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 462 ครั้ง
ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป โบสถ์แห่งเจ้าหญิง หอคอยแห่งอัศวิน
เมืองอัมสเตอร์ดัม เทศกาลดอกทิวลิป หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์
หมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือ ล่องเรือหลังคากระจก มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

04 - 10 พฤษภาคม 2562

52,999

52,999

52,999

9,999

37,999

08 - 14 พฤษภาคม 2562

52,999

52,999

52,999

9,999

37,999

13 - 19 พฤษภาคม 2562

52,999

52,999

52,999

9,999

37,999

 

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น **

 

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว เชงเก้น ประเทศเนเธอแลนด์ ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท **

 

** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **

 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

 

** สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) **