เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

UNSEEN TURKEY 8 วัน 5 คืนเริ่มต้น 29,900 บาท

| สิงหาคม - ตุลาคม 2562 | สายการบิน TURKISH AIRLINES | เข้าชม 406 ครั้ง
กรุงอิสตันบูล เมืองบูร์ซ่าร์ เมืองชานัคคาเล่ เมืองอิซเมียร์ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่
เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลี กรุงอังคาร่า พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ชมโบสถ์เซนต์บาร์บา

กำหนดการเดินทาง เดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2562 เท่านั้น

ราคา 29,900.- บาท        

สิงหาคม 17-24 ส.ค. / 24-31 ส.ค. / 31 ส.ค.-07ก.ย.

กันยายน 07-14 ก.ย. / 08-15 ก.ย. / 14-21 ก.ย. / 21-28 ก.ย. / 22-29 ก.ย.

28ก.ย.- 05 ต.ค. / 29 ก.ย.- 06 ต.ค.

ตุลาคม 05-12 ต.ค. / 06-13 ต.ค. / 07-14 ต.ค. / 17-24 ต.ค. / 18-25 ต.ค.

ราคา 30,900.- บาท        

สิงหาคม 10-17ส.ค. / 11-18ส.ค. 

ตุลาคม 11-18 ต.ค. / 12-19 ต.ค. / 13-20 ต.ค. / 14-21 ต.ค.

 

พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 7,000.- บาท

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสมไมล์ได้

 

- ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์เริ่มต้นที่ท่านละ  98,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

- ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่

- สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 5 มี.ค. 2562) **