เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

FAIRYTALE CASTLE PENA PALACE OF PORTUGAL WITH STOP DUBAI โปรตุเกส สเปน + ดูไบ 10 วัน 7 คืน GQ3LIS-Eเริ่มต้น 57,900 บาท

| กันยายน - ตุลาคม 2562 | สายการบิน EMIRATES AIRLINES | เข้าชม 415 ครั้ง
ดูไบ ลิสบอน หอคอยเบเล็ง มหาวิหารเจอโร นิโม เข้าชมพระราชวังเปนา แหลมโรกา ซินทรา
อัลบูเฟย์รา ล่องเรือชมปลาโลมา ฟารู เซบีย่า กอร์โดบา โทเลโด เข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด

 

อัตราค่าบริการ Fairytale Castle: Pena Palace of Portugal with Stop Dubai

โปรตุเกส สเปน + ดูไบ 10 วัน 7 คืน

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 11-20 ก.ย. 62

57,900.-

57,900.-

57,900.-

40,900.-

9,900.-

วันที่ 25 ก.ย.-04 ต.ค. 62

57,900.-

57,900.-

57,900.-

40,900.-

9,900.-

วันที่ 09-18 ต.ค. 62

57,900.-

57,900.-

57,900.-

40,900.-

9,900.-

วันที่ 16-25 ต.ค. 62

57,900.-

57,900.-

57,900.-

40,900.-

9,900.-

วันที่ 30 ต.ค.-08 พ.ย. 62

57,900.-

57,900.-

57,900.-

40,900.-

9,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

 

 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโปรตุเกส (ผู้ยื่นวีซ่าชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท)

- ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (30 ยูโร)

- ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร)