เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

BT-MMR001_DD โปรจิ๊บ จิ๊บ...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 9,999 บาท

| มีนาคม 2562 | สายการบิน NOK AIR | เข้าชม 309 ครั้ง
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ ตักบาตรพระสงฆ์1,000 รูป
สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า เจดีย์เก่าแก่แห่งเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต

อัตราค่าบริการ

 

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม บินนกแอร์ พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

9 มี.ค.62

11 มี.ค.62

9,999

9,999

8,999

3,000

15 มี.ค.62

17 มี.ค.62

9,999

9,999

8,999

3,000

16 มี.ค.62

18 มี.ค.62

9,999

9,999

8,999

3,000

22 มี.ค.62

24 มี.ค.62

9,999

9,999

8,999

3,000

23 มี.ค.62

25 มี.ค.62

9,999

9,999

8,999

3,000

 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)