เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4 วัน 3 คืน MFM02 FDเริ่มต้น 9,999 บาท

| กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 557 ครั้ง
มาเก๊า จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมโชว์วัฒนธรรมจีน ตลาดใต้ดินกงเป่ย วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
วัดกวนอู ร้านหยก ศูนย์สมุนไพรจีน ร้านยางพารา หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ (พัก 1 ห้อง 2 ท่าน)

ราคา 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ (เด็กต่ำกว่า18มีเตียง)

ห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

เดือน กรกฎาคม 2562

04-07 กรกฎาคม

04JUL FD760 DMKMFM 0640-1020
07JUL FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

06-09 กรกฎาคม

06JUL FD760 DMKMFM 0640-1020
09JUL FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

11-14 กรกฎาคม

11JUL FD760 DMKMFM 0640-1020
14JUL FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

13-16 กรกฎาคม

13JUL FD760 DMKMFM 0640-1020
16JUL FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

14-17 กรกฎาคม

14JUL FD760 DMKMFM 0640-1020
17JUL FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

27-30 กรกฎาคม

27JUL FD760 DMKMFM 0640-1020
30JUL FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

เดือน สิงหาคม 2562

10-13 สิงหาคม

10AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
13AUG FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

17-20 สิงหาคม

17AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
20AUG FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

22-25 สิงหาคม

22AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
25AUG FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

23-26 สิงหาคม

23AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
26AUG FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

24-27 สิงหาคม

24AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
27AUG FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

29 ส.ค. – 01 ก.ย.

29AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
01SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

30 ส.ค. – 02 ก.ย.

30AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
02SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

31 ส.ค. – 03 ก.ย.

31AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
03SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

เดือน กันยายน 2562

05-08 กันยายน 

05SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
08SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

07-10 กันยายน

07SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
10SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

12-15 กันยายน

12SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
15SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

13-16 กันยายน

13SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
16SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

19-22 กันยายน

19SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
22SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

21-24 กันยายน

21SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
24SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

 
 
** อัตราค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 ** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท**  (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)