เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

WQR0809B สเปน โปรตุเกส 9 วันเริ่มต้น 56,900 บาท

| สเปน | มกราคม - มีนาคม 2562 | สายการบิน QATAR AIRWAYS | เข้าชม 323 ครั้ง
บาร์เซโลน่า ยอดเขา “มองต์จูอิค สนามฟุตบอลคัมป์นู สนามกีฬาโอลิมปิค มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์
ถนนลารัมบรา ซาราโกซ่า PLAZA DEL PILAR โทเลโด้ มหาวิหารแห่งโทเลโด้ เมรีด้า บาดาโฆส

 หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

 
 

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทางช่วง

 

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

( มีเตียงเสริม )

              พักท่านเดียว / ห้อง

จ่ายเพิ่ม

 

พ.ย.- ธ.ค.2561

56,900

56,900

56,900

15,900

28 ธ.ค.- 04 ม.ค.2562

65,900

65,900

65,900

16,900

ม.ค.- มี.ค.2562

56,900

56,900

56,900

15,900

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

    ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 14 ยูโร/ท่าน

    ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน