เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

BT-IST03_TK มหัศจรรย์...ตุรกี 8 วัน 5 คืนเริ่มต้น 39,900 บาท

| สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562 | สายการบิน TURKISH AIRLINES | เข้าชม 815 ครั้ง
ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ
ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล
ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” พิเศษ!! ชมไร่สตรอว์เบอร์รี่

อัตราค่าบริการ 

 

ตารางวันเดินทางราคา ตุรกี 8 วัน 5 คืน เดินทางโดยสายการบินเตอกิชแอร์ไลน์(TK)

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ไฟล์ทบิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

08 ส.ค. 62

15 ส.ค. 62

TK069/TK068

39,900

39,500

38,900

6,000

09 ต.ค. 62

16 ต.ค. 62

TK069/TK068

39,900

39,500

38,900

6,000

22 พ.ย. 62

29 พ.ย. 62

TK069/TK068

39,900

39,500

38,900

6,000

 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80 USD/ท่าน 

- ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง