เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

EASY WINTER IN TURKEY 9 วัน 6 คืนเริ่มต้น 32,900 บาท

| มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 | สายการบิน TURKISH AIRLINES | เข้าชม 695 ครั้ง
อิสตันบูล ชานัคคาเล่ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองไอย์วาลิก วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) เมืองโบราณเอเฟซุส
เมืองปามุคคาเล่ เมืองโบราณเฮียราโพลีส ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คอนย่า

 

 

สายการบินเตอร์กิซแอร์ไลน์  TURKISH AIRLINE (TK)

ขาไป

TK69

BKK - IST

23.50 – 06.20

ขากลับ

TK64

IST - BKK

20.55 – 10.05

สายการบินเตอร์กิซแอร์ไลน์  TURKISH AIRLINE (TK)

ขาไป

TK65

BKK - IST

22.50 – 05.45

ขากลับ

TK64

IST - BKK

20.55 – 10.05

 
 

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::

14 – 22 กุมภาพันธ์ 2562

33,900

8,900

21 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2562

42,900

8,900

ราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสมไมล์ได้

 

ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถท่านละ 60 USD ตลอดทริป

กรุณาชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทำการจอง

หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข