เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

PROMOTION CLASSIC TURKEY 7 วัน 5 คืนเริ่มต้น 33,900 บาท

| พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 | สายการบิน TURKISH AIRLINES | เข้าชม 422 ครั้ง
กรุงอิสตันบูล เมืองเนฟเชียร์ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองคัปปาโดเกีย เมืองคอนย่า เมืองปามุคคา เมืองอฟฟิซุส เมืองอิซเมียร์

กำหนดการเดินทาง

 

ราคา 32,900.- บาท

พฤศจิกายน 09-15 พ.ย.62 16-22 พ.ย.62 24-30 พ.ย.62 30 พ.ย.- 06 ธ.ค.62

 

ราคา 33,900.- บาท

ธันวาคม 04-10ธ.ค.62 / 05-11ธ.ค.62

 

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

 

ท่านที่มีความประสงค์จะนอนห้องพักเดี่ยว

เพิ่มเงินอีกท่านละ 6,000.- บาท

 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่

สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 29 ส.ค. 2562) **

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ  95,000.- บาท

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 7  วัน รวมเท่ากับ  21 USD)