เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

BT-IST001_TK มหัศจรรย์...ตุรกี ฤดูกาลเก็บเชอรี่ 9 วัน 6 คืนเริ่มต้น 34,900 บาท

| มิถุนายน 2562 | สายการบิน TURKISH AIRLINES | เข้าชม 389 ครั้ง
ชมสวนเชอรี่พร้อมเก็บเกี่ยวเชอรี่สดสดจากสวน เที่ยวครบ 9 วัน ชมม้าไม้เมืองทรอย
ปามุคคาเล นั่งบอลลูนที่คัปปาโดเกีย เมืองอิสตันบูล

อัตราค่าบริการ

 

ตารางวันเดินทางราคา ตุรกี 9 วัน 6 คืน เดินทางโดยสายการบินเตอกิชแอร์ไลน์(TK)

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ไฟล์ทบิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

20 มิ.ย.62

28 มิ.ย.62

TK065/TK068

34,900

34,900

34,900

6,000

 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป80 USD/ท่าน