เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

BZKMG03_T-SUD RADIANCE OF KUNMING 5 วัน 4 คืนเริ่มต้น 17,999 บาท

| คุนหมิง | กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 | สายการบิน CHINA AIRLINES | เข้าชม 355 ครั้ง
นครคุนหมิง เมืองฉู่ฉง เมืองต้าหลี่ เมืองเก่าต้าหลี่ เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (รวมค่าเข้าชม+รวมรถแบตเตอรี่)
ลี่เจียง เมืองเก่าลี่เจียง อุทยานน้ำหยก ภูเขาหิมะมังกรหยก IMPRESSION LIJIANG

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562

17,999

17,999

3,000

10,900

01 - 05 มีนาคม 2562

17,999

17,999

3,000

10,900

08 – 12 มีนาคม 2562

17,999

17,999

3,000

10,900

15 – 19 มีนาคม 2562

17,999

17,999

3,000

10,900

22 – 26 มีนาคม 2562

17,999

17,999

3,000

10,900

29 มี.ค. – 02 เม.ย.2562

17,999

17,999

3,000

10,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน**

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, หยก, บัวหิมะ, ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม, ร้านไข่มุก , ร้านปี่เซียะ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน/ท่าน/ร้าน