เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

เทียนสิน ปักกิ่ง เซียงไฮ้ ฮันนี่โทส 3 มหานคร นั่งรถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4 คืน CSTSNPVGXW01เริ่มต้น 15,899 บาท

| ปักกิ่ง | พฤษภาคม - ตุลาคม 2562 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 411 ครั้ง
พิเศษสุด คุ้มสุด ครั้งเดียวเที่ยวถึง 3 มหานคร นั่งรถไปความเร็วสูงจากปักกิ่ง เซียงไฮ้ กำแพงเมืองจีน
(ด่านจีหยงกวน) กายกรรมปักกิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล ไก่แดง เสี่ยวหลงเปา

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

เด็ก

2-18 ปี

พักเดี่ยว(จ่ายเพิ่ม)

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562

15,899

18,899

4,500

7,899

วันที่ 04-09 มิถุนายน 2562

15,899

18,899

4,500

7,899

วันที่ 11-16 มิถุนายน 2562

15,899

18,899

4,500

7,899

วันที่ 18-23 มิถุนายน 2562

13,899

16,899

4,500

7,899

วันที่ 25-30 มิถุนายน 2562

15,899

18,899

4,500

7,899

วันที่ 02-07 กรกฎาคม 2562

15,899

18,899

4,500

7,899

วันที่ 09-14 กรกฎาคม 2562

16,899

19,899

4,500

8,899

วันที่ 16-21 กรกฎาคม 2562
**วันอาสาฬบูชา**

17,899

20,899

4,500

9,899

วันที่ 23-28 กรกฎาคม 2562
**วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10**

17,899

20,899

4,500

9,899

วันที่ 30 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2562

16,899

19,899

4,500

8,899

วันที่ 06-11 สิงหาคม 2562 **วันแม่**

17,899

20,899

4,500

9,899

วันที่ 13-18 สิงหาคม 2562

16,899

19,899

4,500

8,899

วันที่ 20-25 สิงหาคม 2562

15,899

18,899

4,500

7,899

วันที่ 27 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562

16,899

19,899

4,500

8,899

วันที่ 10-15 กันยายน 2562

15,899

18,899

4,500

7,899

วันที่ 17-22 กันยายน 2562

15,899

18,899

4,500

7,899

วันที่ 24-29 กันยายน 2562

15,899

18,899

4,500

7,899

วันที่ 15-20 ตุลาคม 2562

17,899

20,899

4,500

9,899

วันที่ 22-27 ตุลาคม 2562

**วันปิยมหาราช**

18,899

21,899

4,500

10,899

 

 

หมายเหตุ :

- ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท

- เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท

- ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 430 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)