เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

XW-T36 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 12,888 บาท

| สิงหาคม 2562 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 767 ครั้ง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ถ่ายรูปตึกไทเป 101
เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช้อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

01 - 05 Aug 2019

12,888

12,888

12,888

5,000

4,500

07 - 11 Aug 2019

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

08 - 12 Aug 2019

15,888

15,888

15,888

5,000

4,500

11 - 15 Aug 2019

13,888

13,888

13,888

5,000

4,500

18 - 22 Aug 2019

12,888

12,888

12,888

5,000

4,500

21 - 25 Auh 2019

16,888

16,888

16,888

5,000

4,500

22 - 26 Aug 2019

13,888

13,888

13,888

5,000

4,500

24 - 28 Aug 2019

12,888

12,888

12,888

5,000

4,500

29 Aug - 02 Sep 2019

13,888

13,888

13,888

5,000

4,500

 

- ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,400 NT สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ 

- ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า