เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

RUSSIA CHIC AND CHILL มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน GQ3DME-TG018เริ่มต้น 37,900 บาท

| พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 854 ครั้ง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ถ่ายรูปตึกไทเป 101
เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช้อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ

อัตราค่าบริการ Russia Chic and Chill  มอสโคว์ ซาร์กอร์ส

5 วัน 3 คืน  โดยสายการบินไทย(TG)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 4-8 พ.ย. 62

39,900.-

39,900.-

39,900.-

19,900.-

3,900.-

วันที่ 13-17 พ.ย. 62

37,900.-

37,900.-

37,900.-

17,900.-

3,900.-

วันที่ 20- 24 พ.ย. 62

37,900.-

37,900.-

37,900.-

17,900.-

3,900.-

วันที่ 2-6 ธ.ค.62

39,900.-

39,900.-

39,900.-

19,900.-

3,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย

 

- ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %