เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

BAL01_TG มหัศจรรย์ บาหลี 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 22,900 บาท

| บาหลี | ธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 2,676 ครั้ง
อนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู หาดจิมบารัน วัดเทมภัคสิริงค์
ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามณี ปุระเบซากิห์ วัดเลมพูยางค์
วัดเบซากิห์ วัดบราตัน ระบำเกอจัก หาดคารามาส ร้านกฤษณา

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์...บาหลี บินดี พักดี 4 ดาว (TG) 4วัน 3 คืน

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ไฟท์บิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

20 ธ.ค. 61

23 ธ.ค. 61

TG431/TG432

23,900

23,500

22,900

4,000

28 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 61

TG431/TG432

25,900

25,500

24,900

4,000

29 ธ.ค. 61

01 ม.ค. 62

TG431/TG432

25,900

25,500

24,900

4,000

30 ธ.ค. 61

02 ม.ค. 62

TG431/TG432

25,900

25,500

24,900

4,000

07 ก.พ. 62

10 ก.พ. 62

TG431/TG432

22,900

22,500

21,900

4,000

 

 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)