เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

SUPERB BALI-BUROBUDUR-BESAKIH 5 วัน 4 คืนเริ่มต้น 30,999 บาท

| บาหลี | สิงหาคม 2563 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 3,131 ครั้ง
บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ พระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดด
กระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” บาหลี สวิงค์

 อัตราค่าบริการ

AUG-2020

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ท่านละ

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

TG431
0935-1455 TG432
1610-1925

08-12 AUG 2020

30,999.-

-9,500.-

5,900.-

 

-สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท-

 

-เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียงลด 1,000 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียงลด 2,000 บาท

ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 5,500 บาท

 

-เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท

พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

จองแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำหรือเต็มจำนวน

เพราะกรุ้ปนี้มีการซื้อตั๋วภายใน