เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

BT-BAL002_FD มหัศจรรย์...บาหลี 4 วัน 2 คืนเริ่มต้น 16,900 บาท

| บาหลี | เมษายน - พฤษภาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 2,816 ครั้ง
นั่งรถจี๊ป วัดอูลูวาตู วัดบราตัน และวัดเล็มปูยางค์ วิวสุดอลังการประตูสู่อากุง วัดเทมภัคสิริงค์ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์
ปุราเบซากิห์ วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ ชมวิหารทานาต์ลอต ชมการแสดงระบำ

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทางราคา บาหลี (FD)4 วัน 2 คืน

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ไฟท์บิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

19 เม.ย.62

22 เม.ย.62

FD396/399

16,900

16,500

15,900

4,000

26 เม.ย.62

29 เม.ย.62

FD396/399

17,900

17,500

16,900

4,000

03 พ.ค.62

06 พ.ค.62

FD396/399

16,900

16,500

15,900

4,000

17 พ.ค.62

20 พ.ค.62

FD396/399

19,900

19,500

18,900

4,000

24 พ.ค.62

27 พ.ค.62

FD396/399

16,900

16,500

15,900

4,000

 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)