เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

BT-VN081_VZ มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 12,900 บาท

| ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บาน่าฮิลส์ | กันยายน - ตุลาคม 2562 | สายการบิน VIETJET AIR | เข้าชม 651 ครั้ง
พระราชวังเว้ ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ นั่งสามล้อซิคโคล่ บาน่าฮิลล์
วัดลินห์อึ้ง เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู สะพานมังกร

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางทัวร์ มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน VZ

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

30 ส.ค.62

02 ก.ย.62

12,900

12,900

11,900

4,000

13 ก.ย.62

16 ก.ย.62

13,900

13,900

12,900

4,000

17 ต.ค.62

20 ต.ค.62

13,900

13,900

12,900

4,000

20 ต.ค.62

23 ต.ค.62

12,900

12,900

11,900

4,000

25 ต.ค.62

28 ต.ค.62

13,900

13,900

12,900

4,000

31 ต.ค.62

03 พ.ย.62

13,900

13,900

12,900

4,000

 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)