เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

TPE001_TG มหัศจรรย์... ไทเป มิชลินสตาร์ บินหรู อยู่ 5 ดาว 5 วัน 4 คืนเริ่มต้น 26,900 บาท

| 18-22 มกราคม 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 4,917 ครั้ง
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ
สัมผัสบรรยากาศสุดคูล ชมฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มชิงจิง
นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมทะเลสาบสุริยันจันทราและแอ่งผูหลี่
ชอปปิงย่าน ซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

อัตราค่าบริการ

 

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

18 ม.ค.62

22 ม.ค. 62

26,900

26,900

25,900

5,000

 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถในอัตรา1,000NTD /ทริป/ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)