เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

AROUND TAIWAN 6 วัน 4 คืนเริ่มต้น 14,555 บาท

| กรกฏาคม - ตุลาคม 2562 | สายการบิน THAI LION AIR | เข้าชม 4,986 ครั้ง
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ
ชมป่าสนพันปี แวะชิมชา ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป101

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง 2562

ราคา

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

พุธ-จันทร์

08-13 พ.ค. 62

14,555

14,555

5,500

พุธ-จันทร์

15-20 พ.ค. 62

15,555

15,555

5,500

ศุกร์-พุธ

10-15 ก.ค. 62

14,999

14,999

5,500

ศุกร์-พุธ

24-29 ก.ค. 62

15,555

15,555

5,500

พุธ-จันทร์

07-12 ส.ค. 62

15,555

15,555

5,500

พุธ-จันทร์

02-07 ต.ค. 62

15,555

15,555

5,500

พุธ-จันทร์

09-14 ต.ค. 62

17,555

17,555

5,500

พุธ-จันทร์

16-21 ต.ค.62

15,999

15,999

5,500

ศุกร์-พุธ

18-23 ต.ค. 62

17,555

17,555

5,500

พุธ-จันทร์

23-28 ต.ค. 62

16,555

16,555

5,500

 

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 
2,000 บาท/ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน 

ชำระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*

ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**

ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน