เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

AROUND TAIWAN 6 วัน 4 คืนเริ่มต้น 16,555 บาท

| ตุลาคม - ธันวาคม 2562 | สายการบิน THAI LION AIR | เข้าชม 5,110 ครั้ง
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ
ชมป่าสนพันปี แวะชิมชา ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป101

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง 2562

ราคา

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

พุธ – จันทร์

09 – 14 ต.ค. 62

17,555

17,555

5,500

ศุกร์ – พุธ

18 – 23 ต.ค. 62

17,555

17,555

5,500

พุธ – จันทร์

23 – 28 ต.ค. 62

16,555

16,555

5,500

จันทร์ – เสาร์

02 - 07 ธ.ค. 62

16,666

16,666

5,500

พุธ – จันทร์

25 - 30 ธ.ค. 62

18,888

18,888

5,500

ศุกร์ – พุธ

27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63

25,555

25,555

5,500

 

 

 

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 
2,000 บาท/ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน 

ชำระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*

ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**

ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน