เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

TPE41_T-DED สุดยอด!! TAIWAN 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 22,999 บาท

| ตุลาคม - ธันวาคม 2561 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 4,745 ครั้ง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป
ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

04 – 07 ตุลาคม 2561

23,999

23,999

23,999

5,500

12,900

05 – 08 ตุลาคม 2561

24,999

24,999

24,999

5,500

12,900

11 – 14 ตุลาคม 2561

25,999

25,999

25,999

6,500

13,900

12 – 15 ตุลาคม 2561

27,999

27,999

27,999

6,500

13,900

18 – 21 ตุลาคม 2561

23,999

23,999

23,999

5,500

12,900

19 – 22 ตุลาคม 2561

24,999

24,999

24,999

5,500

12,900

20 – 23 ตุลาคม 2561

27,999

27,999

27,999

6,500

13,900

25 – 28 ตุลาคม 2561

23,999

23,999

23,999

5,500

12,900

26 – 29 ตุลาคม 2561

24,999

24,999

24,999

5,500

12,900

01 – 04 พฤศจิกายน 2561

22,999

22,999

22,999

5,500

12,900

02 – 05 พฤศจิกายน 2561

23,999

23,999

23,999

5,500

12,900

08 – 11 พฤศจิกายน 2561

22,999

22,999

22,999

5,500

12,900

09 – 12 พฤศจิกายน 2561

23,999

23,999

23,999

5,500

12,900

15 – 18 พฤศจิกายน 2561

22,999

22,999

22,999

5,500

12,900

16 – 19 พฤศจิกายน 2561

23,999

23,999

23,999

5,500

12,900

22 – 25 พฤศจิกายน 2561

22,999

22,999

22,999

5,500

12,900

23 – 26 พฤศจิกายน 2561

23,999

23,999

23,999

5,500

12,900

29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561

22,999

22,999

22,999

5,500

12,900

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561

23,999

23,999

23,999

5,500

12,900

06 – 09 ธันวาคม 2561

23,999

23,999

23,999

5,500

12,900

07 – 10 ธันวาคม 2561

27,999

27,999

27,999

6,500

13,900

13 – 16 ธันวาคม 2561

23,999

23,999

23,999

5,500

12,900

14 – 17 ธันวาคม 2561

23,999

23,999

23,999

5,500

12,900

20 – 23 ธันวาคม 2561

23,999

23,999

23,999

5,500

12,900

21 – 24 ธันวาคม 2561

23,999

23,999

23,999

5,500

12,900

28 – 31 ธันวาคม 2561

28,999

28,999

28,999

6,500

13,900

29 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62

31,999

31,999

31,999

8,000

17,900

30 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62

31,999

31,999

31,999

8,000

17,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการังสีแดง ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 5,200 NT /ท่าน