เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

โตเกียว HJT-XW53-A02 HAPPY TOKYO PINK MOSS 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 27,987 บาท

| โตเกียว | เมษายน 2562 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 2,669 ครั้ง
นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ ขาปู ชมทุ่งดอกพิงค์มอสโตเกียว
พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU โตเกียว สกายทรี โอไดบะ ย่านชินจุกุ JTC DUTY FREE

อัตราค่าบริการ 

เดินทาง

ราคาทัวร์

หมายเหตุ

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

 

06-10 เมษายน 2562

27,987.-

8,000

 

07-11 เมษายน 2562

28,987.-

8,000

 

08-12 เมษายน 2562

28,987.-

8,000

สงกรานต์

09-13 เมษายน 2562 (สงกรานต์)

34,987.-

8,000

สงกรานต์

12-16 เมษายน 2562 (สงกรานต์)

37,987.-

8,000

สงกรานต์

13-17 เมษายน 2562 (สงกรานต์)

36,987.-

8,000

สงกรานต์

14-18 เมษายน 2562 (สงกรานต์)

35,987.-

8,000

สงกรานต์

15-19 เมษายน 2562

28,987.-

8,000

 

16-20 เมษายน 2562

28,987.-

8,000

 

17-21 เมษายน 2562

28,987.-

8,000

 

18-22 เมษายน 2562

28,987.-

8,000

 

19-23 เมษายน 2562

28,987.-

8,000

 

20-24 เมษายน 2562

28,987.-

8,000

 

21-25 เมษายน 2562

28,987.-

8,000

 

22-26 เมษายน 2562

28,987.-

8,000

 

23-27 เมษายน 2562

28,987.-

8,000

 

***ไม่มีราคามเด็ก INFANT 7,000 บาท***
จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว 7,000 บาท

 

ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ต่อทริป (ชำระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ