เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

KYUSHU ซากะ รถไฟคิตตี้ 6 วัน 4 คืน QE2FUK-TG002เริ่มต้น 49,900 บาท

| ฟุกุโอกะ | พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 2,810 ครั้ง
สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองซากะ และ ยามากุจิ ช้อปปิ้งครบทุกรูปแบบ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก โทสุเอาท์เล็ท
คาแนลซิตี้ ย่านเทนจิน สักการะศาลเจ้าดังขอพรสารพัดนึก การเรียน การงาน ความรัก ผิวสวย รวยดี

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

[มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

[มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง7ปี

[ไม่มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

16 พ.ค. - 21 พ.ค. 62
(วันหยุดวิสาขบูชา)

49,900

49,900

49,900

48,900

35,900

8,900

08 ก.ค.- 13 ก.ค. 62

49,900

49,900

49,900

48,900

35,900

8,900

25 ก.ค. – 30 ก.ค. 62

49,900

49,900

49,900

48,900

38,900

8,900

08 ส.ค. – 13 ส.ค. 62

(วันหยุดวันแม่แห่งชาติ)

49,900

49,900

49,900

48,900

38,900

8,900

** เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก **

 ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 10,500 บาท

ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน***

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **