เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

BEAUTIFUL OF KIWI LAND นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6 วัน 3 คืน GQ3WLG-SQ001เริ่มต้น 69,888 บาท

| พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 | สายการบิน SINGAPORE AIRLINES | เข้าชม 2,956 ครั้ง
เวลลิงตัน พิพิธภัณฑ์เทปาป้า เขาวิคทอเรีย เมืองพัลเมอร์สตัน นอร์ท ทะเลสาบเทาโป
น้ำตกฮูก้า TE PUIA เรนโบว์ สปริง อโกรโดม ชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี

 อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 08-13 พ.ย. 62

69,888.-

69,888.-

69,888.-

47,900.-

6,900.-

วันที่ 22-27 พ.ย. 62

69,888.-

69,888.-

69,888.-

47,900.-

6,900.-

วันที่ 02-07 ธ.ค. 62

69,888.-

69,888.-

69,888.-

47,900.-

6,900.-

วันที่ 06-11 ธ.ค. 62

69,888.-

69,888.-

69,888.-

47,900.-

6,900.-

วันที่ 20-25 ธ.ค. 62

79,888.-

79,888.-

79,888.-

52,900.-

8,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

 

ค่าทิปพนักงานขับรถ (20 NZD)

-ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (18 NZD)