เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ZZAG02 โครเอเชีย ซาเกร็บ ดูบรอฟนิก พลิตวิเซ่ [เลสโก ซีฟิอัส] 7 วัน 4 คืนเริ่มต้น 39,999 บาท

| ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 | สายการบิน QATAR AIRWAYS | เข้าชม 97 ครั้ง
เมืองซาเกร็บ ย่านอัพเปอร์ทาวน์ มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ มหาวิหารเซนต์มาร์ค นั่งรถรางท้องถิ่น
ชมทัศนีย์ภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ เนินเขากอร์นจิกราด โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุ

ไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุ

ไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

2562

17 - 23 ตุลาคม 2562

(23 ต.ค. วันปิยมหาราช)

17OCT QR835 BKK-DOH 20.25-23.40

18OCT QR215 DOH-ZAG 02.00-07.00

22OCT QR218 ZAG-DOH 17.15-23.45

23OCT QR980 DOH-BKK 01.55-12.55

48,999

48,999

48,999

10,999

35,999

09 - 15 พฤศจิกายน 2562

09NOV QR833 BKK-DOH 19.35-23.25

10NOV QR215 DOH-ZAG 02.00-06.15

14NOV QR218 ZAG-DOH 16.05-23.35

15NOV QR980 DOH-BKK 02.15-12.55

45,999

45,999

45,999

10,999

32,999

16 - 22 พฤศจิกายน 2562

16NOV QR833 BKK-DOH 19.35-23.25

17NOV QR215 DOH-ZAG 02.00-06.15

21NOV QR218 ZAG-DOH 16.05-23.35

22NOV QR980 DOH-BKK 02.15-12.55

45,999

45,999

45,999

10,999

32,999

23 - 29 พฤศจิกายน 2562

23NOV QR833 BKK-DOH 19.35-23.25

24NOV QR215 DOH-ZAG 02.00-06.15

28NOV QR218 ZAG-DOH 16.05-23.35

29NOV QR980 DOH-BKK 02.15-12.55

45,999

45,999

45,999

10,999

32,999

2563

26 ม.ค. - 01 ก.พ. 2563

26JAN QR981 BKK-DOH 20.20-23.59

27JAN QR215 DOH-ZAG 02.00-06.15

31JAN QR218 ZAG-DOH 16.05-23.35

01FEB QR834 DOH-BKK 01.45-12.30

39,999

39,999

39,999

10,999

26,999

02 - 08 กุมภาพันธ์ 2563

(08 ก.พ. วันมาฆบูชา)

02FEB QR981 BKK-DOH 20.20-23.59

03FEB QR215 DOH-ZAG 02.00-06.15

07FEB QR218 ZAG-DOH 16.05-23.35

08FEB QR834 DOH-BKK 01.45-12.30

45,999

45,999

45,999

10,999

32,999

07 - 13 กุมภาพันธ์ 2563

(08 ก.พ. วันมาฆบูชา / 10 ก.พ. วันหยุดชดเชย)

07FEB QR981 BKK-DOH 20.20-23.59

08FEB QR215 DOH-ZAG 02.00-06.15

12FEB QR218 ZAG-DOH 16.05-23.35

13FEB QR834 DOH-BKK 01.45-12.30

45,999

45,999

45,999

10,999

32,999

09 - 15 กุมภาพันธ์ 2563

(10 ก.พ. วันหยุดชดเชย วันมาฆบูชา)

09FEB QR981 BKK-DOH 20.20-23.59

10FEB QR215 DOH-ZAG 02.00-06.15

14FEB QR218 ZAG-DOH 16.05-23.35

15FEB QR834 DOH-BKK 01.45-12.30

45,999

45,999

45,999

10,999

32,999

16 - 22 กุมภาพันธ์ 2563

16FEB QR981 BKK-DOH 20.20-23.59

17FEB QR215 DOH-ZAG 02.00-06.15

21FEB QR218 ZAG-DOH 16.05-23.35

22FEB QR834 DOH-BKK 01.45-12.30

39,999

39,999

39,999

10,999

26,999

15 - 21 มีนาคม 2563

15MAR QR981 BKK-DOH 20.20-23.59

16MAR QR215 DOH-ZAG 02.00-06.15

20MAR QR218 ZAG-DOH 16.05-23.35

21MAR QR834 DOH-BKK 01.45-12.30

42,999

42,999

42,999

10,999

29,999

29 มี.ค. - 04 เม.ย. 2563

29MAR QR981 BKK-DOH 19.40-22.50

30MAR QR215 DOH-ZAG 02.00-07.00

03APR QR218 ZAG-DOH 17.15-23.35

04APR QR834 DOH-BKK 02.05-12.40

48,999

48,999

48,999

10,999

35,999

 

- อัตรานี้ ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

 

- อัตรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศโครเอเชีย ท่านละ ประมาณ 6,500 บาท

สำหรับการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ จำเป็นต้องนำส่งหนังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพื่อ ใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 15-20 วันทำการ (บางกรณีอาจไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้สมัครในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนุญาตใช้หนังสือเดินทางเพื่อเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากจำเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของท่าน และ ส่งหนังสือเดินทางคืนท่านภายใน 3-5 วันทำการ เป็นอย่างน้อย ในลำดับต่อไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือก่อนวันเดินทางไม่เพียงพอสำหรับยื่นวีซ่าครั้งใหม่ การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี 

 

- อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 

 

- หากท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสารเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

- อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

 

- กรณีผู้เดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมกำหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ ไม่ว่ามื้อใดมื้อหนึ่ง ทางบริษัทขอให้ท่านผู้เดินทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตัวของท่านมาเพิ่มเติมขณะมื้ออาหาร เนื่องจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมีข้อจำกัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจัดให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว ผัดผัก ข้าวผัด และ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เท่านั้น กรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะสั่งเมนูนอกเหนือข้างต้น ผู้เดินทางจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยตนเอง