เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

EXCLUSIVE CROATIA TURKEY 9 วัน 6 คืนเริ่มต้น 79,900 บาท

| 13 - 21 ตุลาคม 2562 คณะเดียวเท่านั้น | สายการบิน TURKISH AIRLINES | เข้าชม 88 ครั้ง
กรุงอิสตันบูล กรุงซาเกรบ คาโลวัช อุทยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า อุทยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า เมืองซาดาร์
เมืองซิบินิค เมืองโทรเกียร์ เมืองสปลิท เมืองนีอุม (บอสเนีย) มาลีสตอน ดูบรอฟนิค กำแพงเมืองโบราณ

กำหนดการเดินทาง 13 - 21 ตุลาคม 2562  คณะเดียวเท่านั้น

อัตราค่าบริการ โปรแกรม เอกซ์คลูซีฟ โครเอเชีย-ตุรกี 9 วัน

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 79,900.- บาท  

ในกรณีต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 15,000.- บาท          

เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ 76,900.- บาท

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ 74,900.- บาท

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์เริ่มต้นที่ท่านละ  95,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

 

ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่

สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2562)

 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00EUR / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00EUR / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 7 วัน รวมเท่ากับ 35 EUR)

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 EUR /ท่าน / วัน (คิดเป็น 9  วัน รวมเท่ากับ  27 EUR)

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- ค่าวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศโครเอเชีย (ค่าวีซ่าโครเอเชีย ประมาณ 5,000 บาท )