เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

TGKMQ06 KOMATSU KANAZAWA NAGOYA PREMIUM CHARTER 2 6 วัน 4 คืนเริ่มต้น 31,888 บาท

| โอซาก้า-นาโกย่า-ทาคายาม่า | 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 676 ครั้ง
เมืองคานาซาว่า ตลาดปลาโอมิโช หน้าผาโทจินโบ ชมงานประดับไฟ ณ หมู่บ้าน นาบานะ โนะ ซาโตะ
เมืองนาโกย่า วัดโอสุ คันนอน ช้อปปิ้งย่านโอสุ เมืองกุโจ ฮาจิมัง เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้

 อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

19-24 กุมภาพันธ์ 2563 BUS3

31,888.-

10,000.-

19-24 กุมภาพันธ์ 2563 BUS4

31,888.-

10,000.-

 

- ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 10,900.-

- ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป

- ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน