เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

QE3ZRH-TG009 SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 8 วัน 5 คืนเริ่มต้น 61,900 บาท

| สิงหาคม - ธันวาคม 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 73 ครั้ง
เมืองลูเซิร์น ปราสาทชิลยอง เมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
เมืองเซอร์แมทพิชิต 3 เขา ยอดเขาจุงเฟรา , เขากลาเซียร์ 3000 และเขาริกิ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ 2 ปี

แต่ไม่ถึง 12 ปี

 [มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ 2 ปี

แต่ไม่ถึง 12 ปี

[มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ 2 ปี

แต่ไม่ถึง 7 ปี

[ไม่มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

7-14  ส.ค. 62

64,900

64,900

64,900

64,900

38,900

9,500

2-9 ก.ย. 62

64,900

64,900

64,900

64,900

38,900

9,500

7-14 ต.ค. 62

65,900

65,900

65,900

65,900

39,900

9,500

14-21 ต.ค. 62

65,900

65,900

65,900

65,900

39,900

9,500

8-15  พ.ย. 62

61,900

61,900

61,900

61,900

36,900

8,900

22 -29 พ.ย. 62

61,900

61,900

61,900

61,900

36,900

8,900

3-10 ธ.ค.62

61,900

61,900

61,900

61,900

36,900

8,900


**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

 

- อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)

- อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (20 สวิตฟรังก์)และค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 สวิตฟรังก์)