เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

EXPLORE CROATIA 9 วัน 6 คืน GQ3ZAG-EK002เริ่มต้น 58,900 บาท

| 10 - 18 / 13 - 21 ตุลาคม 2562 | สายการบิน EMIRATES AIRLINES | เข้าชม 121 ครั้ง
อุทยานพลิตวิเซ่ ซาดาร์ เมืองสปลิท เมืองสตอน เมืองโทรเกียร์ เมืองซิเบนิค เมืองดูบรอฟนิก
เมืองมรดกโลกที่ได้รับสมญานามว่า ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก SRD HILL ซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงโครเอเชีย

 

                                                    อัตราค่าบริการ EXPLORE CROATIA 9 DAYS 6 NIGHTS

                                                                              โดยสายการบินเอมิเรตส์                                                                  

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

10-18 ต.ค. 62

58,900.-

58,900.-

58,900.-

39,900.-

13,900.-

13-21 ต.ค. 62

58,900.-

58,900.-

58,900.-

39,900.-

13,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

 

- ราคาทัวร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศโครเอเชีย

(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินพร้อมเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 5,500 บาท)

- อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (20 ยูโร )และค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย  (27 ยูโร)