เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

BT-CRO01_TK มหัศจรรย์ CROATIA 7 วัน 4 คืนเริ่มต้น 55,900 บาท

| พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 | สายการบิน TURKISH AIRLINES | เข้าชม 233 ครั้ง
พริตวิเซ่ อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ เมืองซาดาร์ ซาดาร์ ซิเบนิค
โทรเกียร์ สปลิท ดูโกโพลิเย นีอุม ดูบรอฟนิค ซาเกรบ

 อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ราคา ผู้ใหญ่

ท่านละ

 

ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เตียงเสริม) ท่านละ

ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 28 เม.ย. – 4 พ.ค. 63

55,900.-

55,900.-

54,900.-

53,900.-

7,900.-

วันที่ 6 – 12  พ.ค. 63

55,900.-

55,900.-

54,900.-

53,900.-

7,900.-

วันที่ 2 – 8 มิ.ย. 63

55,900.-

55,900.-

54,900.-

53,900.-

7,900.-

 

-  ค่าวีซ่าเชงเก้น 5,500 บาท / ท่าน ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์

- ทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน 12 ยูโร

- ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร รวมทั้งทริป  7 วัน  21 ยูโร /ท่าน