เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

เซี่ยงไฮ้ ไก่ตุ๋นเห็ดหอม อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน CSPVGTG04เริ่มต้น 16,899 บาท

| เซี่ยงไฮ้ | พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 2,547 ครั้ง
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88 เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ร้านไข่มุก สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน อู๋ซี หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู
(เรือเหมา) ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว ร้านหยก ร้านกาแฟ Starbucks Reser

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

เด็ก

2-18 ปี

พักเดี่ยว(จ่ายเพิ่ม)

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561

16,899

19,899

3,500

6,899

วันที่ 07-11 ธันวาคม 2561

17,899

20,899

3,500

6,899

  

หมายเหตุ

- ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,500 บาท

- เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท

- ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 200 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)