เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

XJ96 TOKYO FUJI ซุปตาร์ SNOWY FREEDAY 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 23,888 บาท

| โตเกียว | 02 - 06 มีนาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 2,747 ครั้ง
โตเกียว ฟรีเดย์ อิสระช้อปปิ้งจุใจ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ
ผ่านชมโตเกียวสกายทรี เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง เดินช้อป ชิม ชิว

อัตราค่าบริการ

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

02-06 มีนาคม 2562

23,888.-

7,900.-

 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ท่านละ 7,900 บาท

 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป **