เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

สั่นระฆังขอความรัก WONDERFUL HOKKAIDO 6 วัน 4 คืนเริ่มต้น 55,900 บาท

| ฮอกไกโด | ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 2,868 ครั้ง
โนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ คิโรโระรีสอร์ท ห้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม
SNOW PARK ฟรี!! 2 ชั่วโมงเต็ม พิเศษ!! นำท่านขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆัง ถ่ายรูปคลองโอตารุ สวนโอโดริ

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ / เด็ก

ห้องละ 2 ท่าน

2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก

เด็กมีเตียง
( เด็ก 2 ปีขึ้นไป – 12  ปี)

2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก

เด็กไม่มีเตียง

*( เด็ก 2 ปีขึ้นไป – 6  ปี)*

พักเดี่ยวเพิ่ม

วันที่ 05 – 10 ธันวาคม 62

55,900

54,900

53,900

13,900

วันที่ 19 - 24 ธันวาคม 62

58,900

57,900

56,900

17,900

วันที่ 09 – 14 มกราคม 63

53,900

53,900

53,900

13,900

วันที่ 16 - 21 มกราคม 63

55,900

54,900

53,900

13,900

วันที่ 21 - 26 มกราคม 63

59,900

58,900

57,900

17,900

 

** เด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ( ณ วันเดินทาง ) กรุณาเช็คราคาตั๋วก่อนทำการจอง ***

**เด็กตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปทางโรงแรมที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่บังคับเด็กต้องมีเตียง**

**ราคาจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ หักค่าตั๋วออก 20,000 บาท จากราคาทัวร์**