เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

บาร์บีคิว เขาอวตาร สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน CSCSXWE01เริ่มต้น 12,899 บาท

| ฉางซา-จางเจียเจี้ย | มิถุนายน 2561 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 2,474 ครั้ง
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงลิฟท์แก้วไป่หลง) เขาอวตาร ถนนคนเดินซีปู้เจีย
จิตรกรรมภาพ วาดทราย สะพานแก้วจางเจียเจี้ย ถนนคนเดินหวงซิงลู่

กำหนดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

เด็ก 2-18 ปี

พักเดี่ยว(จ่ายเพิ่ม)

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 14-17 มิถุนายน 2561    

12,899

15,899

3,500

7,899

วันที่ 23-26 มิถุนายน 2561   

13,899

16,899

3,500

7,899

 

หมายเหตุยังไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ท่านละ1,000 บาท 

เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ3,000 บาท 

กรุณาเตรียมค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 160 หยวน/ทริป/ต่อท่าน