เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

QE3MUC-SQ001 SWEETIE GERMANY AND SWISS เยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืนเริ่มต้น 48,888 บาท

| เยอรมนี | ตุลาคม - ธันวาคม 2562 | สายการบิน SINGAPORE AIRLINES | เข้าชม 59 ครั้ง
มิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทรา เขาซุกสปิตเซ่ ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี
เขาริกิ ราชินีแห่งขุนเขาสวิตเซอร์แลนด์ เมืองลูเซิร์น น้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ 2 ปี

แต่ไม่ถึง 12 ปี

 [มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ 2 ปี

แต่ไม่ถึง 12 ปี

[มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ 2 ปี

แต่ไม่ถึง 7 ปี

[ไม่มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

9-15 ต.ค. 62

  49,900.-

49,900.-

49,900.-

49,900.-

29,900.-

6,500.-

24-30 ต.ค. 62

49,900.-

49,900.-

49,900.-

49,900.-

29,900.-

6,500.-

6-12 พ.ย. 62

48,888.-

48,888.-

48,888.-

48,888.-

29,900.-

6,500.-

19-25 พ.ย. 62

48,888.-

48,888.-

48,888.-

48,888.-

   29,900

6,500.-

1-7 ธ.ค. 62

51,900.-

51,900.-

51,900.-

51,900.-

29,900

6,500.-


**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

 

- อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท)

- อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น  (12 ยูโร)และค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 ยูโร)