เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

EASY KOREA AUTUMN LOVELY 6 วัน 3 คืนเริ่มต้น 14,900 บาท

| กรุงโซล | ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 134 ครั้ง
สวนศิลปะ อันยาง โซล ทาวเวอร์ ฮงแด สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน)
พระราชวังเคียงบ็อค (สวมชุดฮันบกเข้าวัง) ย่านอีแด มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา HYUNDAI PREMIUM OUTLET

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

( พักห้องละ 2 – 3 ท่าน )

พักเดี่ยว

02 – 07 ตุลาคม 62

17,900.-

5,500

03 – 08 ตุลาคม 62

17,900.-

5,500

04 – 09 ตุลาคม 62

17,900.-

5,500

09 – 14 ตุลาคม 62 วันคล้ายสวรรคตร.9

19,900.-

5,500

16 – 21 ตุลาคม 62 

18,900.-

5,500

17 – 22 ตุลาคม 62 

17,900.-

5,500

19 – 24 ตุลาคม 62  วันปิยมหาราช

19,900.-

5,500

22 – 27 ตุลาคม 62  วันปิยมหาราช

18,900.-

5,500

29 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 62

16,900.-

5,500

30 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 62

17,900.-

5,500

31 ตุลาคม – 05 พฤศจิกายน 62

16,900.-

5,500

06 – 11 พฤศจิกายน 62

15,900.-

5,500

07 – 12 พฤศจิกายน 62

15,900.-

5,500

12 – 17 พฤศจิกายน 62

14,900.-

5,500

13 – 18 พฤศจิกายน 62

15,900.-

5,500

20 – 25 พฤศจิกายน 62

15,900.-

5,500

21 – 26 พฤศจิกายน 62

15,900.-

5,500

*** ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก ***

ราคาอื่นๆ

  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 8,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท

- อัตรานี้ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 45,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท)ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบินไทย