เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

EASY KOREA AUTUMN LOVELY 6 วัน 3 คืนเริ่มต้น 14,900 บาท

| กรุงโซล | พฤศจิกายน 2562 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 293 ครั้ง
สวนศิลปะ อันยาง โซล ทาวเวอร์ ฮงแด สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน)
พระราชวังเคียงบ็อค (สวมชุดฮันบกเข้าวัง) ย่านอีแด มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา HYUNDAI PREMIUM OUTLET

 

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

( พักห้องละ 2 – 3 ท่าน )

พักเดี่ยว

27 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 62

15,900.- 14,900.-

5,500

28 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 62

15,900.- 14,900.-

5,500

*** ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก ***

ราคาอื่นๆ

  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 8,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท

 

- ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ  45,000 วอนหรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทริป ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ