เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

BT-MMR04_FD โปรพม่า 5 ดาว สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 11,900 บาท

| ธันวาคม 2562 - เมษายน 2563 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 2,567 ครั้ง
วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว
พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ

อัตราค่าบริการ

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินแขวน บินไทยแอร์เอเชีย

PARK ROYAL HOTEL YANGON 5*

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

30 ธ.ค.62

01 ม.ค. 63

15,900

15,500

14,900

3,000

31 ม.ค. 63

02 ก.พ. 63

12,900

12,500

11,900

3,000

07 ก.พ. 63

09 ก.พ. 63

12,900

12,500

11,900

3,000

14 ก.พ. 63

16 ก.พ. 63

13,900

13,500

12,900

3,000

20 มี.ค.63

22 มี.ค.63

11,900

11,500

10,900

3,000

27 มี.ค.63

29 มี.ค.63

12,900

12,500

11,900

3,000

04 เม.ย.63

06 เม.ย.63

13,900

13,500

12,900

3,000

10 เม.ย.63

12 เม.ย.63

13,900

13,500

12,900

3,000

11 เม.ย.63

13 เม.ย.63

14,900

14,500

13,900

3,000

13 เม.ย.63

15 เม.ย.63

14,900

14,500

13,900

3,000

24 เม.ย.63

26 เม.ย.63

12,900

12,500

11,900

3,000

 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)