เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

JXJ118 Hokkaido Winter 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 27,888 บาท

| ฮอกไกโด | ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 | สายการบิน AIR ASIA XJ | เข้าชม 243 ครั้ง
ซัปโปโร ศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด
ซาฮิคาวะ เมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด
เที่ยวสวนสัตว์อะซาฮิยาม่าที่มีสัตว์ขั้วโลก เช่น หมีขาวและชมพาเหรดแพนกวิน

อัตราค่าบริการ 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

05 - 09 Dec 2019

31,888

31,888

31,888

7,000

9,500

06 - 10 Dec 2019

29,888

29,888

29,888

7,000

9,500

11 - 15 Dec 2019

27,888

27,888

27,888

7,000

9,500

13 - 17 Dec 2019

31,888

31,888

31,888

7,000

9,500

26 - 30 Dec 2019

34,888

34,888

34,888

7,000

9,500

30 Dec 2019 - 03 Feb 2020

39,888

39,888

39,888

7,000

9,500

31 Dec 2019 - 04 Feb 2020

37,888

37,888

37,888

7,000

9,500

09 - 13 Jan 2020

27,888

27,888

27,888

7,000

9,500

10 - 14 Jan 2020

27,888

27,888

27,888

7,000

9,500

17 - 21 Jan 2020

27,888

27,888

27,888

7,000

9,500

22 - 26 Jan 2019

27,888

27,888

27,888

7,000

9,500

 

- ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,500 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ำใจจากท่าน