เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

JXJ121 HOKKAIDO COLORFUL DAY HOKKAIDO SAPPORO OTARU PINKMOSS TULIP 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 31,888 บาท

| ฮอกไกโด | พฤษภาคม 2563 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 262 ครั้ง
บิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า BLUE POND น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ โซอุนเคียวออนเซ็น
โซอุนเคียว ทาคิโนอูเอะปาร์ค ทุ่งพิงค์มอส คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป อาซาฮิคาว่า

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

13-17 พฤษภาคม 63

31,888

ราคาเด็กอายุไม่เกิน2 ปี(Infant) 7,000 บาท

9,500

20-24 พฤษภาคม 63

31,888

9,500

27-31 พฤษภาคม 63

31,888

9,500

 

- ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,500 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ