เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

JXJ117 HOKKAIDO AUTUMN LOVE 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 24,888 บาท

| ฮอกไกโด | พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA XJ | เข้าชม 135 ครั้ง
ซับโปโร ศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด
โทยะ เมืองแห่งทะเลสาบ และภูเขาไฟ
โอตารุ เมืองท่าสำคัญ

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

01 - 05 Nov 2019

25,888

25,888

25,888

7,000

9,500

06 - 10 Nov 2019

24,888

24,888

24,888

7,000

9,500

08 - 12 Nov 2019

25,888

25,888

25,888

7,000

9,500

13 - 17 Nov 2019

26,888

26,888

26,888

7,000

9,500

15 - 19 Nov 2019

25,888

25,888

25,888

7,000

9,500

20 - 24 Nov 2019

25,888

25,888

25,888

7,000

9,500

21 - 25 Nov 2019

26,888

26,888

26,888

7,000

9,500

29 Nov - 03 Dec 2019

29,888

29,888

29,888

7,000

9,500

 

- ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป  สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ำใจจากท่าน