เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ZHKG12 ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ [เลทส์โก ส้มพาช้อป] 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 12,999 บาท

| มีนาคม - มิถุนายน 2563 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 191 ครั้ง
ฮ่องกง กระเช้าลอยฟ้านองปิง พระใหญ่ลันเตา Citygate Outlets Mall วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
เขา VICTORIA หาด REPULSE BAY A Symphony of Lights ถนนนาธาน อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

ราคาทัวร์ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน

พักเดี่ยวเพิ่ม

13 – 15 มีนาคม 2563

13,999

12,999

9,999

5,000

14 – 16 มีนาคม 2563

13,999

12,999

9,999

5,000

20 – 22 มีนาคม 2563

13,999

12,999

9,999

5,000

21 – 23 มีนาคม 2563

13,999

12,999

9,999

5,000

27 – 29 มีนาคม 2563

13,999

12,999

9,999

5,000

28 – 30 มีนาคม 2563

13,999

12,999

9,999

5,000

04 – 06 เมษายน 2563

17,999

16,999

13,999

5,000

10 – 12 เมษายน 2563

19,999

18,999

15,999

5,000

12 – 14 เมษายน 2563

19,999

18,999

15,999

5,000

17 – 19 เมษายน 2563

14,999

13,999

10,999

5,000

18 – 20 เมษายน 2563

14,999

13,999

10,999

5,000

24 – 26 เมษายน 2563

14,999

13,999

10,999

5,000

25 – 27 เมษายน 2563

14,999

13,999

10,999

5,000

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563

15,999

14,999

11,999

5,000

01 – 03 พฤษภาคม 2563

15,999

14,999

11,999

5,000

02 – 04 พฤษภาคม 2563

15,999

14,999

11,999

5,000

08 – 10 พฤษภาคม 2563

13,999

12,999

9,999

5,000

09 – 11 พฤษภาคม 2563

13,999

12,999

9,999

5,000

15 – 17 พฤษภาคม 2563

13,999

12,999

9,999

5,000

16 – 18 พฤษภาคม 2563

13,999

12,999

9,999

5,000

22 – 24 พฤษภาคม 2563

13,999

12,999

9,999

5,000

29 – 31 พฤษภาคม 2563

13,999

12,999

9,999

5,000

05 – 07 มิถุนายน 2563

13,999

12,999

9,999

5,000

12 – 14 มิถุนายน 2563

13,999

12,999

9,999

5,000

19 – 21 มิถุนายน 2563

13,999

12,999

9,999

5,000

26 – 28 มิถุนายน 2563

13,999

12,999

9,999

5,000

 

- ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท  

- ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมค่าทิปท่านละ 200 เหรียญฮ่องกง /ทริป/ท่าน