เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืนเริ่มต้น 44,900 บาท

| ยุโรปตะวันออก | กันยายน 2562 - มีนาคม 2563 | สายการบิน QATAR AIRWAYS | เข้าชม 153 ครั้ง
เยอรมัน มิวนิค เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย
ออสเตรีย ฮัลล์สตัทท์ เมืองสวยริมทะเลสาบที่จัดได้ว่าสวยที่สุดในโลก
เช็ค เยือนเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ
สโลวาเกีย เมืองหลวงกรุงบราติสลาวา ฮังการี บูดาเปสต์

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

24 Sep - 01 Oct 2019

44,900

44,900

44,900

20,000

12,500

01 - 08 Oct 2019

44,900

44,900

44,900

20,000

12,500

22 - 29 Oct 2019

44,900

44,900

44,900

20,000

12,500

07 - 14 Nov 2019

44,900

44,900

44,900

20,000

12,500

14 - 21 Nov 2019

44,900

44,900

44,900

20,000

12,500

21 - 28 Nov 2019

44,900

44,900

44,900

20,000

12,500

04 - 11 Dec 2019

44,900

44,900

44,900

20,000

12,500

13 - 20 Feb 2020

44,900

44,900

44,900

20,000

12,500

20 - 27 Feb 2020

44,900

44,900

44,900

20,000

12,500

06 - 13 Mar 2020

44,900

44,900

44,900

20,000

12,500

20 - 27 Mar 2020

44,900

44,900

44,900

20,000

12,500

 

- ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

- ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น  3,500 บาท

- กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแล้ว)/ค่ามัดจำแลนด์ (กรณีใกล้วันเดินทาง)