เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

AZTPE06_EXCLUSIVE IN TAIWAN 7 วัน 5 คืนเริ่มต้น 21,999 บาท

| กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 2,480 ครั้ง
เมืองหนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้
ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่ และเด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

13 – 19 กุมภาพันธ์ 2562

ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05)

ขากลับ  XW181 (06.40 – 09.30)

22,999

8,000

14,999

18 – 24 กุมภาพันธ์ 2562

ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10)

ขากลับ  XW181 (09.10 – 12.00)

22,999

8,000

14,999

23 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562

ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05)

ขากลับ  XW181 (06.40 – 09.30)

21,999

7,000

13,999

27 ก.พ. – 05 มี.ค. 2562

ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05)

ขากลับ  XW181 (06.40 – 09.30)

22,999

8,000

14,999

04 – 10 มีนาคม 2562

ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10)

ขากลับ  XW181 (09.10 – 12.00)

21,999

7,000

13,999

11 – 17 มีนาคม 2562

ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10)

ขากลับ  XW181 (09.10 – 12.00)

21,999

7,000

13,999

18 – 24 มีนาคม 2562

ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10)

ขากลับ  XW181 (09.10 – 12.00)

21,999

7,000

13,999

23 – 29 มีนาคม 2562

ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05)

ขากลับ  XW181 (06.40 – 09.30)

21,999

7,000

13,999

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 7,900 บาท**

 ***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

 

 หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการังสีแดง ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 5,200 NT /ท่าน