เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

SIGNATURE TAIWAN มหัศจรรย์อาลีซาน 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 12,999 บาท

| กันยายน - ตุลาคม 2562 | สายการบิน THAI LION AIR | เข้าชม 2,625 ครั้ง
เถาหยวน ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี แวะชิมชา ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานเหย๋หลิ่ว

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง 2562

ราคา

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

ศุกร์-อังคาร

04 - 08 ต.ค. 62

14,555

14,555

4,500

เสาร์-พุธ

12 - 16 ต.ค. 62

15,999

15,999

4,500

พฤหัส-จันทร์

17 - 21 ต.ค. 62

14,555

14,555

4,500

พฤหัส-จันทร์

24 - 28 ต.ค. 62

14,999

14,999

4,500

 

- ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท
- ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1
,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน 

- ชำระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*

- ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**

- ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน