เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

AROUND TAIWAN 6 วัน 4 คืน 2563เริ่มต้น 15,999 บาท

| 20 - 25 มี.ค. // 27 มี.ค. - 01 เม.ย.63 | สายการบิน THAI LION AIR | เข้าชม 2,802 ครั้ง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ
ชมป่าสนพันปีอนุสรณ์เจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 กิน ช้อป จัดเต็ม 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง 2563

ราคา

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

ศุกร์ – พุธ

20 - 25 มี.ค. 63

15,999

15,999

5,500

ศุกร์ – พุธ

27 มี.ค. – 1 เม.ย. 63

15,999

15,999

5,500

 

 

- ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท
- ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1
,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน

 

 

- ชำระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*

- ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**

- ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน