เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ซีอาน เกี๊ยวนึ่ง 6 วัน 4 คืน CSXIYXW04เริ่มต้น 21,899 บาท

| ซีอาน | 27 ก.ย.- 02 ต.ค.2561 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 2,331 ครั้ง
กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถแบตเตอรี่) ซีอาน เขาหัวซาน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) สวนผลไม้ ซีอาน
กำแพงเมืองโบราณ พระราชวังต้าหมิงกง เจดีย์ห่านป่าใหญ่ พิพิธภัณฑ์ซีอาน ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง

 กำหนดการเดินทาง

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3ท่าน)

เด็ก

2-18 ปี

พักเดี่ยว

(จ่ายเพิ่ม)

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 27 กันยายน-02 ตุลาคม 2561

21,899

21,899

6,000

15,899

 

 

 

หมายเหตุ

- ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,500 บาท

- ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 240 หยวน/ทริป/ท่าน

- (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)