เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

XJICN02 ซุปตาร์ ห๊ะ!!! นามิ 5 วัน 4 คืนเริ่มต้น 15,888 บาท

| กรุงโซล | ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 | สายการบิน AIR ASIA XJ | เข้าชม 443 ครั้ง
สะพานกระจกใสกิมโป เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ ศูนย์โสม
มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา คาเฟ่ 943 KING’S CROSS
ช็อปปิ้งย่านฮงแด พระราชวังชางด็อกกุง ช็อปปิ้งย่านเมียงดง

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พัก 2 -3 ท่าน

ต่อห้อง

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

25 – 29  ตุลาคม  2562

17,888.-

17,888.-

6,000.-

27 – 31  ตุลาคม  2562

16,888.-

16,888.-

6,000.-

31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562

17,888.-

17,888.-

6,000.-

01 – 05 พฤศจิกายน 2562

16,888.-

16,888.-

6,000.-

03 – 07 พฤศจิกายน 2562

15,888.-

15,888.-

6,000.-

05 – 09 พฤศจิกายน 2562

15,888.-

15,888.-

6,000.-

07 – 11 พฤศจิกายน 2562

16,888.-

16,888.-

6,000.-

09 – 13 พฤศจิกายน 2562

16,888.-

16,888.-

6,000.-

10 – 14 พฤศจิกายน 2562

15,888.-

15,888.-

6,000.-

11 – 15 พฤศจิกายน 2562

15,888.-

15,888.-

6,000.-

13 – 17 พฤศจิกายน 2562

16,888.-

16,888.-

6,000.-

15 – 19 พฤศจิกายน 2562

16,888.-

16,888.-

6,000.-

17 – 21 พฤศจิกายน 2562

15,888.-

15,888.-

6,000.-

19 – 23 พฤศจิกายน 2562

15,888.-

15,888.-

6,000.-

21 – 25 พฤศจิกายน 2562

16,888.-

16,888.-

6,000.-

 

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวมท่านละ 55,000 วอน /ท่าน/ทริป  

- หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ตามความพึงพอใจในการบริการ

- เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่  ทั้งนี้ ขออนุญาติเก็บทิปก่อนการเดินทางที่ดอนเมือง ในวันเช็คอิน