เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 12,555 บาท

| พฤษภาคม - ตุลาคม 2562 | สายการบิน THAI LION AIR | เข้าชม 2,666 ครั้ง
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ ไทจง ไทเป ร้านพายสัปปะรด
ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

อังคาร-เสาร์

08-12 พ.ค. 62

12,555

12,555

4,500

ศุกร์-อังคาร

24 - 28 พ.ค. 62

12,555

12,555

4,500

พุธ-อาทิตย์

05 - 09 มิ.ย. 62

12,777

12,777

4,500

พุธ-อาทิตย์

19 - 23 มิ.ย. 62

12,777

12,777

4,500

ศุกร์-อังคาร

12 - 16 ก.ค. 62

14,555

14,555

4,500

ศุกร์-อังคาร

26 - 30 ก.ค. 62

14,999

14,999

4,500

อังคาร-เสาร์

06 - 10 ส.ค. 62

12,555

12,555

4,500

พุธ-อาทิตย์

14 - 18 ส.ค. 62

12,555

12,555

4,500

ศุกร์-อังคาร

23 - 27 ส.ค. 62

12,555

12,555

4,500

พุธ-อาทิตย์

28 ส.ค. - 01 ก.ย. 62

12,555

12,555

4,500

พุธ-อาทิตย์

04 - 08 ก.ย. 62

12,555

12,555

4,500

พุธ-อาทิตย์

18 - 22 ก.ย. 62

12,555

12,555

4,500

ศุกร์-อังคาร

04 - 08 ต.ค. 62

13,999

13,999

4,500

อังคาร-เสาร์

08 - 12 ต.ค. 62

13,999

13,999

4,500

เสาร์-พุธ

12 - 16 ต.ค. 62

14,999

14,999

4,500

อังคาร-เสาร์

15 - 19 ต.ค. 62

14,555

14,555

4,500

อังคาร-เสาร์

22 - 26 ต.ค. 62

14,999

14,999

4,500

เสาร์-พุธ

26 - 30 ต.ค. 62

13,999

13,999

4,500

 

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท 
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  
2,000 บาท/ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน 

ชำระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*

ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**

ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน