เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

EASY POPULAR IN MACAU 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 6,900 บาท

| กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 2,382 ครั้ง
สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul ชิมทาร์ตไข่ เซนาโด้สแควร์
ชมโรงแรมหรู The Venetian Macau ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย ช็อปปิ้งของดีแผ่นดินใหญ่ ผ้าไหม หยก

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุ 2 – 18 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 – 2 ท่าน

พักเดี่ยว

06-08 ก.ค. 61

8,900.-

เด็กอายุ 2 – 18 ปี

จ่ายเพิ่มจากราคาผู้ใหญ่

พีเรียดละ 3,000 บาท

3,500.-

07-09 ก.ค. 61

8,900.-

3,500.-

15-17 ก.ค. 61

9,900.-

3,500.-

22-24 ก.ค. 61

10,900.-

3,500.-

27-29 ก.ค. 61 **วันอาสาฬหบูชา

11,900.-

3,500.-

28-30 ก.ค. 61 **วันเข้าพรรษา

11,900.-

3,500.-

29-31 ก.ค. 61 **วันเฉลิมพระชนมพรรษา

11,900.-

3,500.-

03-05 ส.ค. 61

10,900.-

3,500.-

12-14 ส.ค. 61 **วันแม่แห่งชาติ

12,900.-

3,500.-

17-19 ส.ค. 61

9,990.-

3,500.-

19-21 ส.ค. 61

9,900.-

3,500.-

26-28 ส.ค. 61

8,900.-

3,500.-

01-03 ก.ย. 61

7,900.-

3,500.-

07-09 ก.ย. 61

7,900.-

3,500.-

08-10 ก.ย. 61

6,900.-

3,500.-

14-16 ก.ย. 61

7,900.-

3,500.-

21-23 ก.ย. 61

7,900.-

3,500.-

22-24 ก.ย. 61

6,900.-

3,500.-

05-07 ต.ค. 61

11,900.-

3,500.-

06-08 ต.ค. 61

11,900.-

3,500.-

12-14 ต.ค. 61 **วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

12,900.-

3,500.-

14-16 ต.ค. 61

10,900.-

3,500.-

20-22 ต.ค. 61

10,900.-

3,500.-

21-23 ต.ค. 61 **วันปิยะมหาราช

12,900.-

3,500.-

26-28 ต.ค. 61

8,900.-

3,500.-

27-29 ต.ค. 61

7,900.-

3,500.-

02-04 พ.ย. 61

8,900.-

3,500.-

03-05 พ.ย. 61

7,900.-

3,500.-

09-11 พ.ย. 61

8,900.-

3,500.-

10-12 พ.ย. 61

7,900.-

3,500.-

16-18 พ.ย. 61

8,900.-

3,500.-

17-19 พ.ย. 61

7,900.-

3,500.-

23-25 พ.ย. 61

8,900.-

3,500.-

24-26 พ.ย. 61

7,900.-

3,500.-

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61

7,900.-

3,500.-

01-03 ธ.ค. 61

8,900.-

3,500.-

07-09 ธ.ค. 61

9,900.-

3,500.-

09-11 ธ.ค. 61 **วันรัฐธรรมนูญ

11,900.-

3,500.-

14-16 ธ.ค. 61

9,900.-

3,500.-

15-17 ธ.ค. 61

8,900.-

3,500.-

21-23 ธ.ค. 61

9,900.-

3,500.-

22-24 ธ.ค. 61

8,900.-

3,500.-

28-30 ธ.ค. 61 **วันหยุดสิ้นปี

11,900.-

3,500.-

29-31 ธ.ค. 61 **วันหยุดสิ้นปี

12,900.-

3,500.-

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 61 **วันหยุดสิ้นปี

12,900.-

3,500.-

ราคาอื่นๆ

    1. ทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 3,500 บาท

    2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินราคา 5,500 บาท

    3. ราคาทัวร์ข้างต้น รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป 144 แล้ว ในกรณีที่วีซ่ากรุ๊ป 144 ถูกระงับ

         ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่าน หรือ วีซ่าเดี่ยว ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

    4. ราคาข้างต้นสำหรับพาสปอร์ทไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ทต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามค่าใช้จ่ายส่วนต่าง


**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 120 หยวน /ทริป/ต่อท่าน **

**ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์**

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **