เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

EASY STAR MACAU ZHUHAI SHENZHEN 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 8,900 บาท

| พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 2,492 ครั้ง
มาเก๊า วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซ็นต์ปอล THE VENETIAN RESORT จูไห่ เซินเจิ้น
ชมหยก Minerial Museum บัวหิมะ ร้านยางพารา ช็อปปิ้งตลาดตงเหมิน โรงละครน้ำ OCT BAY WATER THEATRE

 อัตราค่าบริการ 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน

พักเดี่ยว

 

17 – 19 พฤศจิกายน 61

 

9,900.-

8,900.-

12,900.-

3,900.

 

23 – 25 พฤศจิกายน 61

 

9,900.-

12,900.-

3,900.

 

24 – 26 พฤศจิกายน 61

 

9,900.-


8,900.-

12,900.-

3,900.

 

30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 61

 

9,900.-

12,900.-

3,900.

 

01 – 03   ธันวาคม    61

 

9,900.-

12,900.-

3,900.

 

07 – 09   ธันวาคม    61

 

11,900.-

14,900.-

3,900.

 

09 – 11   ธันวาคม    61

(วันรัฐธรรมนูญ)

 

12,900.-

15,900.-

3,900.

 

14 – 16   ธันวาคม    61

 

10,900.-

13,900.-

3,900.

 

15 – 17   ธันวาคม    61

 

10,900.-

13,900.-

3,900.

 

21 – 23   ธันวาคม    61

 

10,900.-

13,900.-

3,900.

 

22 – 24   ธันวาคม    61

 

10,900.-

13,900.-

3,900.

 

28 – 30   ธันวาคม    61

(วันปีใหม่)

 

13,900.-

16,900.-

4,900.

 

29 – 31   ธันวาคม    61

(วันปีใหม่)

 

13,900.-

16,900.-

4,900.

 

30 ธันวาคม - 1 มกราคม 62

(วันปีใหม่)

 

14,900.-

17,900.-

4,900.

:: ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก ::

  ราคาอื่นๆ

    1. ทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 3,900 บาท

    2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินราคา 5,900 บาท/ท่าน //  พีเรียดปีใหม่ราคา7,900 บาท/ท่าน

    3. ราคาข้างต้นสำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่

 

 ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 180 HKD/ ท่าน/ ทริป หรือประมาณ 800 บาท (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)