เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 12,555 บาท

| ตุลาคม - ธันวาคม 2562 | สายการบิน THAI LION AIR | เข้าชม 2,760 ครั้ง
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ ไทจง ไทเป ร้านพายสัปปะรด
ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

ศุกร์ – อังคาร

03 - 07 ต.ค. 62

14,333

14,333

4,500

พฤหัสบดี – จันทร์

17 - 21 ต.ค. 62

14,333

14,333

4,500

พฤหัสบดี – จันทร์

24 - 28 ต.ค. 62

14,333

14,333

4,500

พฤหัสบดี – จันทร์

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 62

13,555

13,555

4,500

พฤหัสบดี – จันทร์

07 - 11 พ.ย. 62

13,555

13,555

4,500

พฤหัสบดี – จันทร์

14 – 18 พ.ย. 62

13,555

13,555

4,500

พฤหัสบดี – จันทร์

21 - 25 พ.ย. 62

13,555

13,555

4,500

พุธ – อาทิตย์

04 – 08 ธ.ค. 62

14,999

14,999

4,500

ศุกร์ – อังคาร

06 – 10 ธ.ค. 62

14,999

14,999

4,500

พฤหัสบดี – จันทร์

12 – 16 ธ.ค. 62

13,777

13,777

4,500

ศุกร์ – อังคาร

13 – 17 ธ.ค. 62

13,777

13,777

4,500

พฤหัสบดี – จันทร์

19 – 23 ธ.ค. 62

13,777

13,777

4,500

ศุกร์ – อังคาร

20 – 24 ธ.ค. 62

13,777

13,777

4,500

ศุกร์ – อังคาร

27 – 31 ธ.ค. 62

20,555

20,555

4,500

จันทร์ – ศุกร์

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63

20,999

20,999

4,500

 

 

- ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท 
- ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  
2,000 บาท/ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน 

- ชำระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง

- ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ

- ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน