เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

AZTPE01_T-DED MISTER TAIWAN 6 วัน 4 คืนเริ่มต้น 16,999 บาท

| มีนาคม 2562 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 2,602 ครั้ง
เมืองหนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้
ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่ และเด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

02 – 07 มีนาคม 2562

ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.10 – 12.00)

16,999

5,000

9,999

08 – 13 มีนาคม 2562

ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10)

ขากลับ  XW181 (09.10 – 12.00)

16,999

5,000

9,999

09 – 14 มีนาคม 2562

ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.10 – 12.00)

16,999

5,000

9,999

15 – 20 มีนาคม 2562

ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10)

ขากลับ  XW181 (09.10 – 12.00)

16,999

5,000

9,999

16 – 21 มีนาคม 2562

ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.10 – 12.00)

16,999

5,000

9,999

22 – 27 มีนาคม 2562

ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10)

ขากลับ  XW181 (09.10 – 12.00)

16,999

5,000

9,999

23 – 28 มีนาคม 2562

ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.10 – 12.00)

16,999

5,000

9,999

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 7,900 บาท**

 ***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการังสีแดง ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 5,200 NT /ท่าน