เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

เทศกาลปีใหม่ MADRID-LISBON สเปน โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน GO3MAD-EK001เริ่มต้น 49,900 บาท

| สเปน | มีนาคม - พฤษภาคม 2562 | สายการบิน EMIRATES AIRLINES | เข้าชม 1,527 ครั้ง
ดูไบ มาดริด โทเลโด มาดริด พระราชวังหลวง เอาท์เลท พลาซ่า มายอร์ เซอโกเบีย ซาลามังกา
ซาลามังกา ปอร์โต้ โกอิมบรา โกอิมบรา ฟาติมา ซินทรา แหลมโรกา ลิสบอน Belem Tower

กำหนดวันเดินทาง :     11-18, 18-25 มี.ค. 62 

อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ

49,900.-

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

49,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

5,900.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

49,900.-

เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

49,900.-

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

32,900.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน

(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

 

กำหนดวันเดินทาง :           7-14 เม.ย. 62

อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ

52,900.-

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

52,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

6,900.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

52,900.-

เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

52,900.-

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

33,900.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน

(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

 

กำหนดวันเดินทาง :  23-30 เม.ย. 62

  7-14, 21-28 พ.ค. 62 

อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ

49,900.-

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

49,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

6,900.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

49,900.-

เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

49,900.-

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

31,900.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน

(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **