เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ดอกส้มวาเลนเซียสีทอง สเปน 8 วัน 5 คืน QE3BCN-EK005เริ่มต้น 41,999 บาท

| สเปน | สิงหาคม - ตุลาคม 2562 | สายการบิน EMIRATES AIRLINES | เข้าชม 1,587 ครั้ง
ชาลส์เดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมืองปารีส ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด ช็อง เซลิเซ่
ประตูชัยนโปเลียน หอไอเฟล สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ 2 ปี

แต่ไม่ถึง 12 ปี

 [มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ 2 ปี

แต่ไม่ถึง 12 ปี

[มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ 2 ปี

แต่ไม่ถึง 7 ปี

[ไม่มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

11-18 ส.ค. 62

48,900.-

48,900.-

48,900.-

48,900.-

25,900.-

5,500.-

16-23 ก.ย. 62

41,900.-

41,900.-

41,900.-

41,900.-

24,900.-

5,500.-

14-21 ต.ค. 62

42,900.-

42,900.-

42,900.-

42,900.-

24,900.-

5,500.-

28 ต.ค-04 พ.ย.62

41,900.-

41,900.-

41,900.-

41,900.-

24,900.-

5,500.-

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท)

- ค่าทิปพนักงานขับรถ (16 ยูโร)

- ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย ( 24 ยูโร)