เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ZHKG23 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [เลทส์โก ส้มพาฟิน 4 เมือง] 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 8,999 บาท

| มีนาคม - กันยายน 2563 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 56 ครั้ง
ฮ่องกง วัดโป่วหลิน วัดแชกงหมิว ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่
สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา มาเก๊า วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

27 – 29 มีนาคม 2563

8,999

8,999

3,500

28 – 30 มีนาคม 2563

8,999

8,999

3,500

05 – 07 เมษายน 2563

10,999

10,999

3,500

17 – 19 เมษายน 2563

9,999

9,999

3,500

18 – 20 เมษายน 2563

9,999

9,999

3,500

23 – 25 เมษายน 2563

9,999

9,999

3,500

24 – 26 เมษายน 2563

9,999

9,999

3,500

25 – 27 เมษายน 2563

9,999

9,999

3,500

03 – 05 พฤษภาคม 2563

9,999

9,999

3,500

04 – 06 พฤษภาคม 2563

9,999

9,999

3,500

08 – 10 พฤษภาคม 2563

9,999

9,999

3,500

09 – 11 พฤษภาคม 2563

9,999

9,999

3,500

15 – 17 พฤษภาคม 2563

9,999

9,999

3,500

16 – 18 พฤษภาคม 2563

9,999

9,999

3,500

22 – 24 พฤษภาคม 2563

9,999

9,999

3,500

23 – 25 พฤษภาคม 2563

9,999

9,999

3,500

29 – 31 พฤษภาคม 2563

9,999

9,999

3,500

30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563

9,999

9,999

3,500

05 – 07 มิถุนายน 2563

8,999

8,999

3,500

06 – 08 มิถุนายน 2563

8,999

8,999

3,500

12 – 14 มิถุนายน 2563

8,999

8,999

3,500

13 – 15 มิถุนายน 2563

8,999

8,999

3,500

19 – 21 มิถุนายน 2563

8,999

8,999

3,500

20 – 22 มิถุนายน 2563

8,999

8,999

3,500

26 – 28 มิถุนายน 2563

8,999

8,999

3,500

04 – 06 กรกฎาคม 2563

10,999

10,999

3,500

21 – 23 สิงหาคม 2563

9,999

9,999

3,500

22 – 24 สิงหาคม 2563

9,999

9,999

3,500

28 – 30 สิงหาคม 2563

9,999

9,999

3,500

29 – 31 สิงหาคม 2563

9,999

9,999

3,500

04 – 06 กันยายน 253

9,999

9,999

3,500

05 – 07 กันยายน 253

9,999

9,999

3,500

 

- ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

 

- ยังไม่รวมวีซ่าเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ท่าน

 

- ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ท่าน

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน  และฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และจิวเวอร์รี่ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน