เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ZHKG01 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง [เลทส์โก ส้มชาบู] 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 15,999 บาท

| กรกฎาคม - กันยายน 2563 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 49 ครั้ง
มาเก๊า วิหารเซนต์ปอล เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดอาม่า เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน
โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ ไทปาฟู้ดสตรีท ย่านกุนฮา วิคตรอเรีย พีค รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว สำนักชีฉีหลิน

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

ราคาจอยแลนด์
ไม่ใช้ตั๋ว

พักเดี่ยวเพิ่ม

06 – 08 กรกฎาคม 2563

15,999

14,999

10,999

5,000

10 – 12 กรกฎาคม 2563

15,999

14,999

10,999

5,000

28 – 30 สิงหาคม 2563

15,999

14,999

10,999

5,000

29 – 31 สิงหาคม 2563

15,999

14,999

10,999

5,000

04 – 06 กันยายน 2563

15,999

14,999

10,999

5,000

05 – 07 กันยายน 2563

15,999

14,999

10,999

5,000

 

- เด็กทารกอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ท่านละ 7,900 บาท  

- ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

- ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 200 เหรียญ /ทริป/ท่าน 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และร้านจิวเวอร์รี่ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกแห่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ร้าน