เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

COLORFUL NORTHERN EUROPE สวีเดน เดนมาร์ค นอร์เวย์ 7 วัน 4 คืน GO3CPH-EK001เริ่มต้น 69,900 บาท

| สวีเดน-เดนมาร์ค-นอร์เวย์ | กันยายน - ตุลาคม 2561 | สายการบิน EMIRATES AIRLINES | เข้าชม 1,395 ครั้ง
ดูไบ โคเปนเฮเกน มัลโม่ โคเปนเฮเกน ลิตเติ้ลเมอร์เมด น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน ช้อปปิ้ง เรือ DFDS
ออสโล พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ อุทยานแห่งชาติฟรอกเนอร์ รถไฟสายโรแมนติกฟลัม

กำหนดวันเดินทาง 4-10, 18-24 ก.ย., 25 ก.ย.-1 ต.ค. 61        

2-8, 10-16, 18-24 ต.ค., 30 ต.ค.- 5 พ.ย. 61       

อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ

56,900.-

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

56,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

7,900.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

56,900.-

เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

56,900.-

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

38,900.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอร์เวย์

(ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินพร้อมเงินมัดจำค่าทัวร์เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)

- ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (10 ยูโร)

- ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 7 x 3 = 21 ยูโร)