เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

มนต์รักแม่น้ำดานูบ ฮังการี ออสเตรีย เชก 7 วัน 4 คืน QE3BUD-EK003เริ่มต้น 70,900 บาท

| ยุโรปตะวันออก | กันยายน - ตุลาคม 2562 | สายการบิน EMIRATES AIRLINES | เข้าชม 1,659 ครั้ง
บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ OUTLET เวียนนา เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
ฮัลสตัท เชสกี้ ครุมลอฟ เชสกี้ บูโดโจวิซ คาร์โลวี วารี ปราก ปราสาทปราก

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ 2 ปี

แต่ไม่ถึง12 ปี

 [มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ 2 ปี

แต่ไม่ถึง 12 ปี

[มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ 2 ปี

แต่ไม่ถึง 7 ปี

[ไม่มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

21-27 พ.ค. 62

33,900

33,900

33,900

33,900

18,900

4,900

03-09 มิ.ย. 62

33,900

33,900

33,900

33,900

18,900

4,900

10-16 มิ.ย. 62

33,900

33,900

33,900

33,900

18,900

4,900

17-23 มิ.ย. 62

33,900

33,900

33,900

33,900

18,900

4,900

10-16 ก.ย. 62 

33,900

33,900

33,900

33,900

18,900

4,900

17-23 ก.ย. 62

35,900

35,900

35,900

35,900

20,900

5,500

24-30 ก.ย. 62

35,900

35,900

35,900

35,900

20,900

5,500

28 ก.ย.-04 ต.ค. 62

35,900

35,900

35,900

35,900

20,900

5,500

30 ก.ย.-06 ต.ค. 62

38,900

38,900

38,900

38,900

23,900

5,900

07-13 ต.ค. 62

38,900

38,900

38,900

38,900

23,900

5,900

12-18 ต.ค. 62

38,900

38,900

38,900

38,900

23,900

5,900

26 ต.ค.- 01 พ.ย. 62

38,900

38,900

38,900

38,900

23,900

5,900

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)

- ค่าทิปพนักงานขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น (14 ยูโร )

- ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย ( 21 ยูโร )